Przejdź do treści

SSH - logowanie

Tip

Logowanie do ICM: ssh username@hpc.icm.edu.pl. Logowanie odbywa się przy pomocy loginu (do 8 liter, nie adresu e-mail). W przypadku niektórych systemów możliwy/wymagany jest dodatkowy krok logowania wykonany z komputera hpc.icm.edu.pl, np. ssh rysy, ssh okeanos.

Info

Od grudnia 2020 r. logowanie za pomocą protokołu ssh wymaga autoryzacji dwu-składnikowej (2FA - 2 Factors Authentication) z użyciem tokenów typu TOTP (Time-based One-time Password).

Nazwa konta i ustawianie hasła

Przy pierwszym logowaniu konieczna jest zmiana hasła.

Autoryzacja dwu-składnikowa (2FA)

Logując się przy użyciu ssh na serwer hpc.icm.edu.pl użytkownik podaje dane (hasło/klucz) po czym pojawia się dodatkowe zapytanie o OTP (one time password), czyli jednorazowy kod, indywidualny dla każdego, generowany przy użyciu specjalnej aplikacji.

2FA - rejestracja tokenu TOTP

W celu rejestracji tokenu prosimy o zalogowanie się swoimi danymi w ICM UW do serwisu https://mfa.hpc.icm.edu.pl i wygenerowanie tokenu bez zmiany domyślnych ustawień (enroll token). Pojawi się kod QR, który należny wskanować do aplikacji. System będzie oczekiwał podania aktualnej wartości tokenu wyświetlanej w aplikacji przy logowaniu się na hpc.icm.edu.pl, nawet jeśli dotychczas nie został on wygenerowany.

Warning

Po usunięciu tokenu z aplikacji w telefonie nie ma możliwości jego odzyskania (tylko reset wykonany przez administratora).

Aplikacje do obsługi tokenów TOTP

W celu uzyskania kodu konieczne jest zainstalowanie na swoim telefonie aplikacji obsługującej mechanizm tokenów TOTP (Time-based One-time Password), np. FreeOTP lub GoogleAuthenicator. Aplikację są dostępne w GooglePlay i AppStore, są darmowe i nie wymagają dostępu do internetu (działają w trybie offline).

Użycie aplikacji na telefon jest preferowane ponieważ:

 • jest łatwiejsze w obsłudze
 • inne urządzenie stanowi dodatkowy czynnik zabezpieczający

Jeżeli nie jest to możliwe, należy zainstalować aplikację na komputerze. Szczegóły poniżej.

GNU/Linux

TOTP token może być zarejstrowany w aplikacji z interfejsem graficznym (GUI), np https://keepassxc.org/

Alternatywnie, token TOTP może być zarejestrowany przy pomocy aplikacji "pass" (CLI - command line interface) w systemie operacyjnym GNU/Linux:

 1. Instalujemy aplikację "pass". Najwygodniej jest to zrobić za pośrednictwem repozytorium pakietów właściwego dla naszej dystrybucji systemu. Alternatywnie - program można pobrać ze strony: https://github.com/tadfisher/pass-otp

 2. Program "pass" przechowuje hasła w postaci zaszyfrowanej, dlatego konieczne będzie zainstalowanie pakietu "gnupg" (z repozytorium pakietów systemu) i wygenerowanie klucza GPG, który będzie służył do szyfrowania naszych danych. Można to zrobić wydając instrukcję:

  gpg --full-gen-key

  i postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie poleceniami (a w razie wątpliwości akceptując domyślne parametry).

  Dalej inicjujemy bazę haseł programu "pass":

  pass init <gpg-id lub adres e-mail klucza GPG>

 3. Wchodzimy w przeglądarce internetowej na stronę https://mfa.hpc.icm.edu.pl i logujemy się do serwisu przy użyciu dotychczasowej nazwy użytkownika i hasła.

 4. Wybieramy opcję "Enroll Token" i bez zmiany domyślnych parametrów wybieramy "Enroll".

  Note

  Tu musimy działać powoli, zbyt szybkie przejście dalej spowoduje niemożliwość wykorzystania wygenerowanego tokenu.

  Pojawi się nowa strona z obrazem kodu QR odpowiadającemu tokenowi. Obok kodu jest dostępny link (pokolorowane "here"). Kopiujemy adres, na który wskazuje link do schowka lub do dowolnego edytora tekstu.

 5. W terminalu wykonujemy instrukcję:

  pass otp insert icm

  Program poprosi nas o podanie "otpauth://". W tym miejscu wklejamy w całości skopiowany wcześniej link.

  Pojawienie się komunikatu Error: otp is not in the password store. świadczy o niepoprawnym zainstalowaniu wtyczki 'pass-otp' do programu 'pass'. W rezultacie komenda 'otp' nie jest rozpoznawana. Przykład z błędem poniżej:

  username@hostname:~$ pass blahblah
  Error: blahblah is not in the password store.
  
  username@hostname:~$ pass blahblah insert
  Error: blahblah is not in the password store.
  
  username@hostname:~$ pass blahblah insert icm
  Error: blahblah is not in the password store.
  
 6. Gotowe. Można już zamknąć stronę internetową rejestracji tokenu, a link nie będzie już potrzebny. Żeby wygenerować token, wystarczy wydać w terminalu polecenie:

  pass otp icm

  Program zapyta nas o hasło – UWAGA: nie jest to hasło ICM, ale hasło klucza GPG, który wygenerowaliśmy w punkcie 1.

  Proces wpisywanie tokenu podczas sesji SSH można nieco uprościć - wydając polecenie:

  pass otp -c icm

  Wówczas token nie zostanie wyświetlony na ekranie, ale automatycznie umieszczony w schowku -- można natychmiast wkleić go do sesji SSH.

  Opcjonalnie, żeby proces logowania do systemów ICM był wygodniejszy, można utworzyć następujący alias (i umieścić poniższą linię w pliku ~/.bashrc) - dla powłoki Bash:

  alias sshicm='pass otp -c icm && ssh 213.135.51.79'
  

  Chcąc zalogować się do systemu ICM wystarczy wówczas napisać w terminalu:

  sshicm

  Program wygeneruje token (prosząc jedynie o hasło klucza GPG), umieści go w schowku i połączy się z systemem dostępowym ICM, gdzie możemy natychmiast wkleić token ze schowka.

MS Windows

Rejestracja tokenu TOTP przy pomocy aplikacji "OTP Manager" w Windows 10 (do pobrania z Windows Store):

 1. Instalujemy aplikację OTP Manager.

 2. Uruchamiamy aplikację i wybieramy manualne dodanie nowego tokenu.

 3. Wchodzimy w przeglądarce internetowej na stronę https://mfa.hpc.icm.edu.pl i logujemy się do serwisu przy użyciu dotychczasowej nazwy użytkownika i hasła.

 4. Wybieramy opcję "Enroll Token" i bez zmiany domyślnych parametrów wybieramy "Enroll".

  Uwaga! Tu musimy działać powoli, zbyt szybkie przejście dalej spowoduje niemożliwość wykorzystania wygenerowanego tokenu.

 5. Pojawi się nowa strona z obrazkiem kodu QR odpowiadającemu tokenowi. Obok kodu jest dostępny link (pokolorowane "here"). Kopiujemy adres na który wskazuje link do notatnika lub innego edytora tekstowego. Adres ma postać:

  otpauth://totp/?secret=AAABBBCCCDDDEEFFFGGGGHHH&algorithm=SHA1&digits=6&period=30

 6. Kopiujemy ciąg znaków zaczynający się po "secret=" i kończący się przed znakiem "&" (w przykładzie powyżej: AAABBBCCCDDDEEFFFGGGGHHH). To nasz sekretny klucz tokenu. Powinniśmy go chronić lub po zakończeniu rejestracji zapomnieć.

 7. Wklejamy sekretny klucz do aplikacji OTP Manager w polu "Secret", a pozostałe nazwy możemy wypełnić dowolnie. Zapisujemy token za pomocą ikony dyskietki w górnej listwie aplikacji.

 8. W tym momencie OTP Manager powinien wyświetlać 6 cyfrowy kod OTP do wpisania przy logowaniu do ICM. Możemy go przetestować.

 9. Możemy zamknąć stronę rejestracji tokenu i zapomnieć sekretny klucz.

Tworzenie kluczy SSH

Logowanie użytkowania może być uwierzytelnione poprzez podanie hasła lub użycie klucza kryptograficznego. Klucze są bezpieczniejsze (i wygodniejsze - nie trzeba za każdym razem wpisywać hasła).

# Aby wygenerować klucze SSH na lokalnym komputerze należy użyć komendy:
ssh-keygen
# Następnie należy skopiować klucz publiczny na serwer docelowy:
ssh-copy-id -i ~/.ssh/mykey.pub user@your.server.example.com
# Tylko Ty (i żaden inny użytkownik) powinieneś mieć możliwość odczytywania kluczy:
chmod 400 ~/.ssh/mykey
# Jeśli chcesz użyć już istniejącego klucza, nie zapomnij dodać go do 'ssh agent' na lokalnej maszynie
ssh-add ~/.ssh/mykey
# if `ssh-add` fails saying `Could not open a connection to your authentication agent.` you have to start the ssh-agent
eval `ssh-agent -s`

# logowanie
ssh user@your.server.example.com
# logowanie z użyciem konkretnego klucza
ssh -o IdentitiesOnly=yes -i ~/.ssh/example_rsa user@your.server.example.com
# logowanie z użyciem hasła (zamiast klucza)
ssh -o PubkeyAuthentication=no user@your.server.example.com

Popdis cyfrowy maszyny dostępowej hpc.icm.edu.pl

Podczas logowania komputer użytkownika upewnia się czy łączy się z autoryzowaną maszyną hpc.icm.edu.pl. W tym celu sprawdzany jest odcisk klucza kryptograficznego maszyny dostępowej. Przy pierwszym połączeniu należy zgodzić się na dodanie hpc.icm.edu.pl do listy znajomych.

ssh username@hpc.icm.edu.pl
The authenticity of host 'hpc.icm.edu.pl (2001:6a0:2001:2321::79)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:KGMfnzeNErKlS8J/MYOBsnFKFl95VJ+BFm4FAYwKV6A.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'hpc.icm.edu.pl' (ECDSA) to the list of known hosts.
OTP: 

Poniżej przedstawiona jest procedura usunięca starego odcisku klucza.

System Windows

Należy uruchomić program regedit (systemowa aplikacja w Windows). Następnie w panelu po lewej stronie wyszukać w drzewie wpis:

HKEY_CURRENT_USER\Software\UserName\PuTTY\SshHostKeys

i w oknie po prawej stronie odszukać wiersz zawierający nazwę 'hpc.icm.edu.pl', a następnie go usunąć.

System Linux

Aby usunąć stary klucz wykonujemy w terminalu komendę:

ssh-keygen -f $HOME/.ssh/known_hosts -R hpc.icm.edu.pl

Manager haseł

Program pass jest menadżerem haseł umożliwiającym użytkownikom linux'a bezpieczne przechowywanie haseł na lokalnym komputerze. Przykładowo:

$ pass zdalne_komputery/icm -c
Copied zdalne_komputery/icm to clipboard. Will clear in 45 seconds.

Kończenie pracy

Po skończeniu pracy należy się wylogować poleceniem exit lub logout lub kombinacją klawiszy Ctrl+D.

Support

Wsparcie użytkowników i obsługa grantów obliczeniowych:

 • E-mail: pomoc(monkey)icm.edu.pl
 • Telefonicznie: +48 22 8749 200
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ