Przejdź do treści

Regulamin użytkownika

Poniższe zasady zostały określone w celu zagwarantowania minimum bezpieczeństwa systemu, pełnego wykorzystania oraz zapewnienia sprawnego dostępu użytkownikom do zasobów komputerowych Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).

 1. Każdy użytkownik może mieć najwyżej jedno konto na każdym z komputerów ICM. W przypadku realizacji kilku projektów jednocześnie użytkownik należy do kilku grup. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie operacje wykonywane za pośrednictwem przyznanego mu konta. W szczególności pod żadnym pozorem nie wolno udostępniać konta bądź hasła do niego osobie, której nie zostało ono przyznane.

 2. Z konta w ICM może korzystać wyłącznie użytkownik, któremu zostało ono przydzielone i tylko w celu określonym przy jego przydzielaniu. Użytkownik odpowiedzialny jest za wybór swojego hasła tak, aby uniemożliwić korzystanie z konta innym osobom. W przypadku stwierdzenia wykorzystania konta przez inne osoby użytkownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym obsługę systemu ICM. To samo należy zrobić w przypadku stwierdzenia możliwości dostępu do więcej niż jednego konta na komputerze ICM.

 3. W przypadku zakończenia udziału użytkownika w realizacji projektu kierownik projektu jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia administracji ICM w celu zablokowania dostępu do konta.

 4. Zadania obliczeniowe uruchamiać należy wyłącznie zgodnie z regułami określonymi przez ICM. Konta na stacjach roboczych zasadniczo przydzielane są jedynie w celu ułatwienia dostępu do serwerów obliczeniowych. W przypadku konieczności wykorzystywania stacji roboczych do obliczeń należy to robić zawsze po uprzednim uzgodnieniu z obsługą systemu ICM.

 5. Użytkownicy zobowiązani są do oszczędnego wykorzystywania zasobów komputerowych ICM w ramach przyznanych im limitów. W szczególności dotyczy to zajmowanego miejsca na dysku, pamięci operacyjnej oraz wykorzystywanego czasu procesora. Duże, niewykorzystywane zbiory, pliki tymczasowe, wynikowe, etc. powinny być usuwane lub archiwizowane na robocie taśmowym. Członkowie grupowych projektów powinni unikać przechowywania wielu kopii tych samych danych. Jednoczesne prowadzenie obliczeń na więcej niż jednej maszynie za wyjątkiem sytuacji, gdy było to uprzednio uzgodnione z obsługą jest uważane za nadużycie i stanowić może podstawę do ograniczenia dostępu do serwerów obliczeniowych.

 6. Użytkownicy nie mają prawa do korzystania z drukarek w ICM poza przypadkami uprzednio uzgodnionymi z obsługą.

 7. W godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych oraz niezarezerwowanych przez ICM dla innych celów, użytkownicy mają prawo korzystać ze stacji graficznych znajdujących się laboratorium komputerowym. Dostęp do laboratorium jest możliwy tylko w godzinach kiedy na miejscu jest ktoś z pracowników ICM.

Nadużycia komputerowe niezależnie od tego, czy dotyczą komputerów, sieci, oprogramowania czy też danych grożą natychmiastowym zablokowaniem dostępu do wszystkich zasobów komputerowych ICM. Ostateczną decyzję o zablokowaniu dostępu podejmuje w sposób niezawisły obsługa systemu ICM.

Przykładami nadużyć komputerowych w rozumieniu ICM są:

 1. użycie lub próba użycia komputerów ICM bez upoważnienia lub w innym celu niż to określono podczas przyznawania konta,
 2. naruszenie lub próba naruszenia integralności lub bezpieczeństwa systemu ICM lub innego systemu komputerowego,
 3. przeglądanie, modyfikowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie danych należących do innego użytkownika bez jego upoważnienia,
 4. posługiwanie się fałszywymi informacjami w celu uzyskania dostępu do zasobów ICM,
 5. świadome działanie powodujące lub mające na celu zakłócenie sprawności funkcjonowania systemu ICM. Celowe utrudnianie pracy innym użytkownikom lub obsłudze systemu ICM,
 6. naruszanie zasad licencyjnych dotyczących oprogramowania zainstalowanego w ICM.
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ