Przejdź do treści

Tunelowanie SSH

Info

Logowanie do ICM: ssh username@hpc.icm.edu.pl W przypadku niektórych systemów możliwy/wymagany jest dodatkowy krok logowania wykonany z komputera hpc.icm.edu.pl, np. ssh rysy, ssh okeanos.

Wieloetapowe logowanie bywa uciążliwe przy pracy na plikach.

 • Konieczność każdorazowego wpisywanie hasła można uprościć poprzez użycie klucza ssh.

 • Konieczność wieloetapowego logowania można uprościć poprzez tunelowanie połączenia.

Tunelowanie ssh - intrukcja dla systemów LINUX

Tunel – zestawienie połączenia między dwoma odległymi hostami tak, by stworzyć wrażenie, że są połączone bezpośrednio. - Wikipedia.

W celu zkonfigurowania tunelowania połaczeń należy zedytować pliki ~/.ssh/config oraz /etc/hosts. Wpisz swój login w miejsce nazwa_uzytkownika.

~/.ssh/config

Host *
 ServerAliveInterval 100
 ServerAliveCountMax 2
 ControlPath ~/.ssh/%r@%h:%p
 ControlMaster auto
 User nazwa_uzytkownika

Host hpc
 HostName hpc.icm.edu.pl
 User nazwa_uzytkownika
 LocalForward 8022 rysy:22
 LocalForward 8023 okeanos:22


Host icm-okeanos
 Port 8023
 User nazwa_uzytkownika


Host icm-rysy
 Port 8022
 User nazwa_uzytkownika

/etc/hosts

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 nazwa_uzytkownika_na_lokalnym_kompuerze
127.0.0.1 icm-rysy
127.0.0.1 icm-okeanos


# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Note

Aby tunel był otwarty należy zalogować się na węzeł dostępowy ssh nazwa_uzytkownika@hpc.icm.edu.pl.

Kopiowanie plików i logowanie - tips & tricks (LINUX)

Przykład użycia:

$ to_hpc lokalny_folder_zrodlowy zdalny_folder_docelowy
$ to_rysy lokalny_folder_zrodlowy zdalny_folder_docelowy
$ to_okeanos lokalny_folder_zrodlowy zdalny_folder_docelowy

$ from_hpc zdalny_folder_zrodlowy lokalny_folde_docelowy
$ from_rysy zdalny_folder_zrodlowy lokalny_folde_docelowy
$ from_okeanos zdalny_folder_zrodlowy lokalny_folde_docelowy

$ rysy # zaloguj się bezpośrednio na klaster rysy (jeżeli tunel nie był wcześniej otwarty, to funkcja zrobi to automatycznie).
$ okeanos # zaloguj się bezpośrednio na klaster okeanos (jeżeli tunel nie był wcześniej otwarty, to funkcja zrobi to automatycznie).

$ mkdir $HOME/Desktop/mountDir/OKEANOS
$ mount-okeanos # zdalny katalog domowy użytkownika zostanie zamontowany pod $HOME/Desktop/mountDir/OKEANOS

$ mkdir $HOME/Desktop/mountDir/TOPOLA
$ mount-topola # zdalny katalog domowy użytkownika zostanie zamontowany pod $HOME/Desktop/mountDir/TOPOLA

Poprzez lokalny_folder rozumie się folder znajdujący się na lokalnym komputerze (PC) użytkownika. Aby funkcje to_XXX/from_XXX, itd były widoczne w systemie, należy je dodać do pliku ~/.bashrc.

~/.bashrc

# Dodaj poniższe linijki pod koniec pliku .bashrc
# Plik ten jest wczytywany przy uruchomieniu systemu.
# Aby zaktualizować środowisko (bez konieczności restartu) użyj komendy $source .bashrc

export ICM_USERNAME="nazwa_uzytkownika"


function rysy() {
  if ! ssh -O check hpc;
  then
    ssh -N -f -M hpc
  fi
  ssh icm-rysy
}


function okeanos() {
  if ! ssh -O check hpc;
  then
    ssh -N -f -M hpc
  fi
  ssh icm-okeanos
}


function mount-okeanos()
{
  MOUNTDIR="$HOME/Desktop/mountDir/OKEANOS"
  mkdir -p $MOUNTDIR
  sshfs $ICM_USERNAME@icm-okeanos:/lustre/tetyda/home/$ICM_USERNAME ${MOUNTDIR}
}

function mount-topola()
{
  MOUNTDIR="$HOME/Desktop/mountDir/TOPOLA"
  mkdir -p $MOUNTDIR
  sshfs $ICM_USERNAME@hpc:/icm/home/$ICM_USERNAME ${MOUNTDIR}
}


function to_host {
  LOCAL_SOURCE=$1
  REMOTE_DESTINATION_DIR=$2
  # echo -e "Stuff to be copied to remote: $LOCAL_SOURCE \n"

  if ! test -z "$LOCAL_SOURCE" && ! test -z "$REMOTE_DESTINATION_DIR"
  then
    rsync -avzhe ssh --progress ${LOCAL_SOURCE} ${REMOTE_HOME_DIR}${REMOTE_DESTINATION_DIR}
  else
    echo "Usage: to_remote LOCAL_SOURCE REMOTE_DESTINATION_DIR"
  fi
}

function from_host {
 SOURCE_ON_REMOTE=$1
 LOCAL_DESTINATION_DIR=$2
 # echo -e "Stuff to be copied from remote: $SOURCE_ON_REMOTE \n"

 if ! test -z "$SOURCE_ON_REMOTE" && ! test -z "$LOCAL_DESTINATION_DIR"
 then
  rsync -avzhe ssh --progress ${REMOTE_HOME_DIR}${SOURCE_ON_REMOTE} ${LOCAL_DESTINATION_DIR}
 else
  echo "Usage: from_remote SOURCE_ON_REMOTE LOCAL_DESTINATION_DIR"
 fi
}

function to_hpc {
  REMOTE_HOME_DIR="${ICM_USERNAME}@hpc:/lu/topola/home/${ICM_USERNAME}/"
  to_host $@
}

function from_hpc {
  REMOTE_HOME_DIR="${ICM_USERNAME}@hpc:/lu/topola/home/${ICM_USERNAME}/"
  from_host $@
}

function to_okeanos {
  REMOTE_HOME_DIR="${ICM_USERNAME}@icm-okeanos:/lustre/tetyda/home/${ICM_USERNAME}/"
  to_host $@
}

function from_okeanos {
  REMOTE_HOME_DIR="${ICM_USERNAME}@icm-okeanos:/lustre/tetyda/home/${ICM_USERNAME}/"
  from_host $@
}

function to_rysy {
  REMOTE_HOME_DIR="${ICM_USERNAME}@icm-rysy:/home/${ICM_USERNAME}/"
  to_host $@
}

function from_rysy {
  REMOTE_HOME_DIR="${ICM_USERNAME}@icm-rysy:/home/${ICM_USERNAME}/"
  from_host $@
}

Kopiowanie przy użyciu sftp

Do kopiowania plików przydatny może być też program sftp.

# terminal A - tworzymy tunel
john@home-pc:~$ ssh hpc

# następnie w terminalu B
john@home-pc:~$ sftp icm-okeanos 
Connected to icm-okeanos.
sftp> pwd
Remote working directory: /lustre/tetyda/home/icm_user_name
sftp> lpwd
Local working directory: /home/john/

sftp> help
Available commands:
bye                Quit sftp
cd path              Change remote directory to 'path'
chgrp [-h] grp path        Change group of file 'path' to 'grp'
chmod [-h] mode path        Change permissions of file 'path' to 'mode'
chown [-h] own path        Change owner of file 'path' to 'own'
df [-hi] [path]          Display statistics for current directory or
                  filesystem containing 'path'
exit                Quit sftp
get [-afpR] remote [local]     Download file
help                Display this help text
lcd path              Change local directory to 'path'
lls [ls-options [path]]      Display local directory listing
lmkdir path            Create local directory
ln [-s] oldpath newpath      Link remote file (-s for symlink)
lpwd                Print local working directory
ls [-1afhlnrSt] [path]       Display remote directory listing
lumask umask            Set local umask to 'umask'
mkdir path             Create remote directory
progress              Toggle display of progress meter
put [-afpR] local [remote]     Upload file
pwd                Display remote working directory
quit                Quit sftp
reget [-fpR] remote [local]    Resume download file
rename oldpath newpath       Rename remote file
reput [-fpR] local [remote]    Resume upload file
rm path              Delete remote file
rmdir path             Remove remote directory
symlink oldpath newpath      Symlink remote file
version              Show SFTP version
!command              Execute 'command' in local shell
!                 Escape to local shell
?                 Synonym for help

Zdalne Edytowanie plików textowych

Użykownicy, którzy lubią edytować pliki tekstowe w środowisku graficznym mogą skorzystać z programu VScode. Posiada on wtyczkę Remote-SSH, która pozwala na zdalną edycję plików. Inną wartą uwagi wtyczką jest Live Share - umożliwa ona współdzielenie terminala z innym użytkownikem programu VScode.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ