Kopiowanie plików

Do kopiowania plików używa się komendy cp: cp source_file somewhere/target_dir/

Katalogi można kopiować komendą cp z opcją -r (recursive): cp -r source_dir somewhere/target_dir/

Podczas kopiowania można używać uogólnionych nazw z \*:

 • * – wszystkie pliki/katalogi
 • *.roz – wszystkie pliki z rozszerzeniem .roz
 • a* – wszystkie pliki/katalogi zaczynające się od a

Do sprawdzenia rozmiaru katalagu można użyć komendy: du -hc katalog/

Kopiowanie plików - SSH

Aby przegrać pliki pomiędzy maszynami korzystamy z polecenia scp. Składnia jest taka jak przy zwykłym kopiowaniu cp.

Przydatne opcje:

Opcja Znaczenie
-C włącza kompresję (w przypadku pliku skompresowanego nie ma to sensu)
-p zachowuje oryginalną datę stworzenia pliku
-r (recursive) kopiowanie całego podkatalogu
-v (verbose) przydatne, jeśli nie udaje nam się połączyć

Uwagi:

 • swój katalog domowy można zastąpić przez znak ~
 • nie podanie ścieżki spowoduje wgrywanie plików względem katalogu domowego
 • Sprawdzenie dostępnego miejsca w katalogu użytkownika quota -v login_uzytkownika

Przykłady:

# Kopiowanie pliku do ICM:
  scp -C -p plik.tar.gz username@hpc.icm.edu.pl:.
# Kopiowanie pliku z ICM:
  scp -C -p username@hpc.icm.edu.pl:plik.tar.gz destination_folder
# Kopiowanie zawartości katalogu do ICM:
  scp -r -C -p source_folder username@hpc.icm.edu.pl:destination_folder
# Kopiowanie zawartości katalogu z ICM:
  scp -r -C -p username@hpc.icm.edu.pl:source_folder destination_folder

Note

Użytkownicy Windowsa mogą skorzystać z darmowej aplikacji WinScp lub Filezilla (dostępna też do Linuxem).

Synchronizacja i montowanie katalogów

# Zamontowanie zdalnego folderu na lokalnej maszynie
  sshfs user@your.server.example.com:/source_folder destination_folder

# Synchronizacja (tylko nowe pliki) zawartości lokalnego folderu ze zdalnym (lub vice versa)
  rsync -avzhe ssh --progress source_folder/ user@your.server.example.com:/destination_folder/

# Synchronizacja z zastrzeżeniem do plików `.csv` i zachowaniem struktury katalogów
  rsync -zarv --prune-empty-dirs --include "*/" --include="*.csv" --exclude="*" "$FROM" "$TO"

Kopiowanie poprzez zasób współdzielony

Info

Szczegóły zasobów dyskowych ICM opisane są tu.

Ponieważ część maszyn ICM'u dysponuje współdzielonymi systemami plików, na których można operować tak, jak na dysku lokalnym (kopiowanie za pomocą cp). Aktualnie do zasobów współdzielonych należą:

/lu/tetyda/home/$USER/

Katalog domowy okeanosa /lustre/tetyda/home/ jest widoczny pod scieżką /lu/tetyda/home/user_name/ z węzła dostępowego na topoli.

Udzielenie dostępu do danych dla członków tego samego grantu

Najlepszym sposobem na przekaznie dostępu do plików w ramach grantu jest użycie mechanizmu praw dostępu do pliku w Linux. W tym celu należy najpierw ustawić właściwą grupę dla plików które nas interesują, a następnie prawo odczytu (i zapisu jeżeli dotyczy) dla tej grupy.

Przykładowo, jeżeli grant ma numer GBXX-YY,

 1. Zmieniamy grupę główną w powłoce:

  $ newgrp GBXX-YY

 2. Ustawiamy własność dla tej grupy dla plików:

  $ chgrp GBXX-YY nazwa_pliku

  opcja -R pozwala robić to rekursywnie dla katalogów

 3. Ustawiamy prawa dla członków grupy:

  $ chmod g+r nazwa_pliku # odczyt

  $ chmod g+w nazwa_pliku # zapis


Last update: July 10, 2020