Przejdź do treści

Kopiowanie plików

Do kopiowania plików używa się komendy cp: cp source_file somewhere/target_dir/

Katalogi można kopiować komendą cp z opcją -r (recursive): cp -r source_dir somewhere/target_dir/

Podczas kopiowania można używać uogólnionych nazw z \*:

 • * – wszystkie pliki/katalogi
 • *.roz – wszystkie pliki z rozszerzeniem .roz
 • a* – wszystkie pliki/katalogi zaczynające się od a

Rozmiar kalalogów

Do sprawdzenia rozmiaru katalogu można użyć komendy:

du -hc katalog/

Do sprawdzenia zajętej przestrzeni dyskowej

```.sh
lfs quota -uh $USER /lu/tetyda/home/$USER
lfs quota -uh $USER /lu/topola/home/$USER/ # użytkownicy plgrid

Kopiowanie plików - SSH

Aby przegrać pliki pomiędzy maszynami korzystamy z polecenia scp. Składnia jest taka jak przy zwykłym kopiowaniu cp.

Przydatne opcje:

Opcja Znaczenie
-C włącza kompresję (w przypadku pliku skompresowanego nie ma to sensu)
-p zachowuje oryginalną datę stworzenia pliku
-r (recursive) kopiowanie całego podkatalogu
-v (verbose) przydatne, jeśli nie udaje nam się połączyć

Uwagi:

 • swój katalog domowy można zastąpić przez znak ~
 • nie podanie ścieżki spowoduje wgrywanie plików względem katalogu domowego
 • Sprawdzenie dostępnego miejsca w katalogu użytkownika quota -v login_uzytkownika

Przykłady:

# Kopiowanie pliku do ICM:
  scp -C -p plik.tar.gz username@hpc.icm.edu.pl:.
# Kopiowanie pliku z ICM:
  scp -C -p username@hpc.icm.edu.pl:plik.tar.gz destination_folder
# Kopiowanie zawartości katalogu do ICM:
  scp -r -C -p source_folder username@hpc.icm.edu.pl:destination_folder
# Kopiowanie zawartości katalogu z ICM:
  scp -r -C -p username@hpc.icm.edu.pl:source_folder destination_folder
# Kopiowanie z hpc na okeanos/rysy - nie zalecane, łatwiej poprzez zasób współdzielony
  scp -r -C -p source_folder username@okeanos:/home/username
  scp -r -C -p source_folder username@rysy:/home/username

Synchronizacja i montowanie katalogów

# Zamontowanie zdalnego folderu na lokalnej maszynie
  sshfs user@your.server.example.com:/source_folder destination_folder

# Synchronizacja (tylko nowe pliki) zawartości lokalnego folderu ze zdalnym (lub vice versa)
  rsync -avzhe ssh --progress source_folder/ user@your.server.example.com:/destination_folder/

# Synchronizacja z zastrzeżeniem do plików `.csv` i zachowaniem struktury katalogów
  rsync -zarv --prune-empty-dirs --include "*/" --include="*.csv" --exclude="*" "$FROM" "$TO"

Kopiowanie poprzez zasób współdzielony

Info

Szczegóły zasobów dyskowych ICM opisane są tu.

Maszyny ICM'u dysponują współdzielonymi systemami plików. Można na nich operować tak, jak na dysku lokalnym (kopiowanie za pomocą cp). Do zasobów współdzielonych należą:

/lu/tetyda/home/$USER/

Katalog domowy okeanosa /lustre/tetyda/home/ jest widoczny pod scieżką /lu/tetyda/home/user_name/ z węzła dostępowego na topoli.

Udzielenie dostępu do danych dla innych użytkowników

Rekomendowanym sposobem na współdzielenie danych z innym użytkownikiem jest użycie komendy setfacl.

## aby nadać uprawnienia (r - read, w - write, x - execute)
$ setfacl --recursive -m u:inny_uzytkownik:rwx /somewhere/folder_to_share

## aby sprawdzić uprawnienia
$ getfacl /somewhere/folder_to_share/
# file: /somewhere/folder_to_share/
# owner: john_smith
# group: icm-users
user::rwx
user:joe:r-x
user:kate:rwx
user:bob:r-x
user:julia:r--
group::r-x
mask::r-x
other::r-x

Więcej informacji na: https://www.redhat.com/sysadmin/linux-access-control-lists

Udzielenie dostępu do danych dla członków tej samej grupy użytkowników

Innym sposobem na przekaznie dostępu do plików jest użycie mechanizmu praw dostępu do pliku w Linux.

Uwaga, ten mechanizm nie jest polecany w systemach ICM UW - dla wielu użytkowników icm-users to jedyna, domyślna, grupa do których należy użytkownik można sprawdzić poleceniem groups $USER). Utworzenie/dołączenie do nowej grupy wymaga uprawnień administratora.

W tym celu należy najpierw ustawić właściwą grupę dla plików które nas interesują, a następnie prawo odczytu (i zapisu jeżeli dotyczy) dla tej grupy.

Przykładowo, jeżeli grupa ma nazwę my-team,

 1. Zmieniamy grupę główną w powłoce:

  $ newgrp my-team

 2. Ustawiamy własność dla tej grupy dla plików:

  $ chgrp my-team nazwa_pliku

  opcja -R pozwala robić to rekursywnie dla katalogów

 3. Ustawiamy prawa dla członków grupy:

  $ chmod g+r nazwa_pliku # odczyt

  $ chmod g+w nazwa_pliku # zapis

Klient FTP

Do transferu plików można wykorzystać (darmową) aplikacje, np FileZilla.

W trakcie dwu etapowej autoryzacji (2FA) wymagane jest podanie hasła OTP.

W kliencie FTP konieczne jest ustawienie logowania w trybie interaktywnym.

Przykładowo, dla aplikacji FileZilla konfiguracja wygląda następująco:

 • W lewym górnym rogu kliknij FileSite Manager...

sftp_2fa_site_manager

 • Wpisz hasło OTP

sftp_enter_2fa

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ