Skip to content

Logowanie SSH

SSH - logowanie

Tip

Logowanie do ICM: ssh username@hpc.icm.edu.pl. Logowanie odbywa się przy pomocy loginu (do 8 liter, nie adresu e-mail). W przypadku niektórych systemów możliwy/wymagany jest dodatkowy krok logowania wykonany z komputera hpc.icm.edu.pl, np. ssh rysy, ssh okeanos.

Info

Od grudnia 2020 r. logowanie za pomocą protokołu ssh wymaga autoryzacji dwu-składnikowej (2FA - 2 Factors Authentication) z użyciem tokenów typu TOTP (Time-based One-time Password).

Nazwa konta i ustawianie hasła

Przy pierwszym logowaniu konieczna jest zmiana hasła.

Autoryzacja dwu-składnikowa (2FA)

Logując się przy użyciu ssh na serwer hpc.icm.edu.pl użytkownik podaje dane (hasło/klucz) po czym pojawia się dodatkowe zapytanie o OTP (one time password), czyli jednorazowy kod, indywidualny dla każdego, generowany przy użyciu specjalnej aplikacji.

W celu uzyskania kodu konieczne jest zainstalowanie na swoim telefonie aplikacji obsługującej mechanizm tokenów TOTP (Time-based One-time Password algorithm), np. FreeOTP lub GoogleAuthenicator (dostępne w GooglePlay i AppStore). Aplikacje są darmowe i nie wymagają dostępu do internetu (działają w trybie offline).

2FA - rejestracja tokenu TOTP

W celu rejestracji tokenu prosimy o zalogowanie się swoimi danymi w ICM UW do serwisu https://mfa.hpc.icm.edu.pl i wygenerowanie tokenu bez zmiany domyślnych ustawień (enroll token). Pojawi się kod QR, który należny wskanować np. aplikacją FreeOTP. System będzie oczekiwał podania aktualnej wartości tokenu wyświetlanej w aplikacji przy logowaniu się na hpc.icm.edu.pl, nawet jeśli dotychczas nie został on wygenerowany.

Warning

Po usunięciu tokenu z aplikacji w telefonie nie ma możliwości jego odzyskania (tylko reset wykonany przez administratora).

Aplikacje do obsługi tokenów TOTP

[PL] GNU/Linux

Rejestracja tokenu TOTP przy pomocy aplikacji "pass" w systemie operacyjnym GNU/Linux:

 1. Instalujemy aplikację "pass". Najwygodniej jest to zrobić za pośrednictwem repozytorium pakietów właściwego dla naszej dystrybucji systemu. Alternatywnie - program można pobrać ze strony: https://github.com/tadfisher/pass-otp

 2. Program "pass" przechowuje hasła w postaci zaszyfrowanej, dlatego konieczne będzie zainstalowanie pakietu "gnupg" (z repozytorium pakietów systemu) i wygenerowanie klucza GPG, który będzie służył do szyfrowania naszych danych. Można to zrobić wydając instrukcję:

  gpg --full-gen-key

  i postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie poleceniami (a w razie wątpliwości akceptując domyślne parametry).

  Dalej inicjujemy bazę haseł programu "pass":

  pass init <gpg-id lub adres e-mail klucza GPG>

 3. Wchodzimy w przeglądarce internetowej na stronę https://mfa.hpc.icm.edu.pl i logujemy się do serwisu przy użyciu dotychczasowej nazwy użytkownika i hasła.

 4. Wybieramy opcję "Enroll Token" i bez zmiany domyślnych parametrów wybieramy "Enroll".

  Uwaga: Tu musimy działać powoli, zbyt szybkie przejście dalej spowoduje niemożliwość wykorzystania wygenerowanego tokenu.

  Pojawi się nowa strona z obrazem kodu QR odpowiadającemu tokenowi. Obok kodu jest dostępny link (pokolorowane "here"). Kopiujemy adres, na który wskazuje link do schowka lub do dowolnego edytora tekstu.

 5. W terminalu wykonujemy instrukcję:

  pass otp insert icm

  Program poprosi nas o podanie "otpauth://". W tym miejscu wklejamy w całości skopiowany wcześniej link.

 6. Gotowe. Można już zamknąć stronę internetową rejestracji tokenu, a link nie będzie już potrzebny. Żeby wygenerować token, wystarczy wydać w terminalu polecenie:

  pass otp icm

  Program zapyta nas o hasło – UWAGA: nie jest to hasło ICM, ale hasło klucza GPG, który wygenerowaliśmy w punkcie 1.

  Proces wpisywanie tokenu podczas sesji SSH można nieco uprościć - wydając polecenie:

  pass otp -c icm

  Wówczas token nie zostanie wyświetlony na ekranie, ale automatycznie umieszczony w schowku -- można natychmiast wkleić go do sesji SSH.

  Opcjonalnie, żeby proces logowania do systemów ICM był wygodniejszy, można utworzyć następujący alias (i umieścić poniższą linię w pliku ~/.bashrc) - dla powłoki Bash:

  alias sshicm='pass otp -c icm && ssh 213.135.51.79'

  Chcąc zalogować się do systemu ICM wystarczy wówczas napisać w terminalu:

  sshicm

  Program wygeneruje token (prosząc jedynie o hasło klucza GPG), umieści go w schowku i połączy się z systemem dostępowym ICM, gdzie możemy natychmiast wkleić token ze schowka.

[EN] GNU/Linux

TOTP token registration with "pass" for GNU/Linux operating system:

 1. Install the "pass" application. It is convenient to use the official package repository for your distribution. Alternatively - you can download it from: https://github.com/tadfisher/pass-otp

 2. "Pass" stores the passwords in an encrypted form which requires the "gnupg" package to be installed as well (use the package repository). Once "gnupg" is installed, it is necessary to generate the GPG key pair - this can be done with the command:

  gpg --full-gen-key

  Please follow the instructions and, if not sure, accept the default parameters.

  Initialize the "pass" database with:

  pass init <gpg-id or e-mail used for GPG key>

 3. Start your Internet browser, navigate to https://mfa.hpc.icm.edu.pl and log in with your credentials.

 4. Choose "Enroll Token" option and confirm the default parameters by "Enroll".

  Note

  Be careful! If you run through the process quickly, you might lose the newly created token.

  You are automatically redirected to a website containing a QR code corresponding to your token. There is also a link of the form:

  otpauth://totp/?secret=AAABBBCCCDDDEEFFFGGGGHHH&algorithm=SHA1&digits=6&period=30

  Copy the link's address into the clipboard or any text editor.

 5. In the terminal, use the command:

  pass otp insert icm

  You will be asked to provide "otpauth://". Paste the link you have just copied.

 6. Done. You can now close the token registration website and discard the link. To use the token, issue the command:

  pass otp icm

  You will be asked for password – NOTE: this is the GPG key password you have created in (1).

  You can make the process more convenient with the "-c" option:

  pass otp -c icm

  Then, the token will not be displayed, but copied into your clipboard instead - you can paste it directly into your SSH session.

  Optionally, to make the process even more convenient, you can create the following alias (and put it into your ~/.bashrc) - for Bash shell:

  alias sshicm='pass otp -c icm && ssh <USERNAME>@213.135.51.79'

  (replacing the string accordingly).

  To log into the ICM system, you can then use the command:

  sshicm

  It will generate a token (asking only for the GPG password), place it in the clipboard, and connect you to ICM where you can directly paste the OTP token from your clipboard.

[PL] MS Windows

Rejestracja tokenu TOTP przy pomocy aplikacji "OTP Manager" w Windows 10 (do pobrania z Windows Store):

 1. Instalujemy aplikację OTP Manager.

 2. Uruchamiamy aplikację i wybieramy manualne dodanie nowego tokenu.

 3. Wchodzimy w przeglądarce internetowej na stronę https://mfa.hpc.icm.edu.pl i logujemy się do serwisu przy użyciu dotychczasowej nazwy użytkownika i hasła.

 4. Wybieramy opcję "Enroll Token" i bez zmiany domyślnych parametrów wybieramy "Enroll".

  Uwaga! Tu musimy działać powoli, zbyt szybkie przejście dalej spowoduje niemożliwość wykorzystania wygenerowanego tokenu.

 5. Pojawi się nowa strona z obrazkiem kodu QR odpowiadającemu tokenowi. Obok kodu jest dostępny link (pokolorowane "here"). Kopiujemy adres na który wskazuje link do notatnika lub innego edytora tekstowego. Adres ma postać:

  otpauth://totp/?secret=AAABBBCCCDDDEEFFFGGGGHHH&algorithm=SHA1&digits=6&period=30

 6. Kopiujemy ciąg znaków zaczynający się po "secret=" i kończący się przed znakiem "&" (w przykładzie powyżej: AAABBBCCCDDDEEFFFGGGGHHH). To nasz sekretny klucz tokenu. Powinniśmy go chronić lub po zakończeniu rejestracji zapomnieć.

 7. Wklejamy sekretny klucz do aplikacji OTP Manager w polu "Secret", a pozostałe nazwy możemy wypełnić dowolnie. Zapisujemy token za pomocą ikony dyskietki w górnej listwie aplikacji.

 8. W tym momencie OTP Manager powinien wyświetlać 6 cyfrowy kod OTP do wpisania przy logowaniu do ICM. Możemy go przetestować.

 9. Możemy zamknąć stronę rejestracji tokenu i zapomnieć sekretny klucz.

[EN] MS Windows

TOTP token registration with "OTP Manager" for MS Windows 10 (available from Windows Store):

 1. Install OTP Manager for Windows.

 2. Start the application and choose to manually add new token.

 3. Start your Internet browser, navigate to https://mfa.hpc.icm.edu.pl and log in with your credentials.

 4. Choose "Enroll Token" option and confirm the default parameters by "Enroll".

  Note: Be careful! If you run through the process quickly, you might lose the newly created token.

 5. You are automatically redirected to a website containing a QR code corresponding to your token. There is also a link of the form:

  otpauth://totp/?secret=AAABBBCCCDDDEEFFFGGGGHHH&algorithm=SHA1&digits=6&period=30

  Copy the link's address into any text editor.

 6. Copy the text starting after "secret=" and ending before "&" sign (e.g. AAABBBCCCDDDEEFFFGGGGHHH). It is the secret token key which should be protected or forgotten when the registration procedure is done.

 7. Paste the secret key into the OPT Manager application ("Secret" field). Feel free to fill in the remaining fields according to your preferences. Save the token with the diskette icon on the application toolbar.

 8. OTP Manager should generate a 6-digit OTP code which you can insert directly in your ICM SSH session upon login.

 9. At this point, the token registration website can be closed and the secret key forgotten.

Tworzenie kluczy SSH

Logowanie użytkowania może być uwierzytelnione poprzez podanie hasła lub użycie klucza kryptograficznego. Klucze są bezpieczniejsze (i wygodniejsze - nie trzeba za każdym razem wpisywać hasła).

# Aby wygenerować klucze SSH na lokalnym komputerze należy użyć komendy:
ssh-keygen
# Następnie należy skopiować klucz publiczny na serwer docelowy:
ssh-copy-id -i ~/.ssh/mykey.pub user@your.server.example.com
# Tylko Ty (i żaden inny użytkownik) powinieneś mieć możliwość odczytywania kluczy:
chmod 400 ~/.ssh/mykey
# Jeśli chcesz użyć już istniejącego klucza, nie zapomnij dodać go do 'ssh agent' na lokalnej maszynie
ssh-add ~/.ssh/mykey
# if `ssh-add` fails saying `Could not open a connection to your authentication agent.` you have to start the ssh-agent
eval `ssh-agent -s`

# logowanie
ssh user@your.server.example.com
# logowanie z użyciem konkretnego klucza
ssh -o IdentitiesOnly=yes -i ~/.ssh/example_rsa user@your.server.example.com
# logowanie z użyciem hasła (zamiast klucza)
ssh -o PubkeyAuthentication=no user@your.server.example.com

Popdis cyfrowy maszyny dostępowej hpc.icm.edu.pl

Podczas logowania komputer użytkownika upewnia się czy łączy się z autoryzowaną maszyną hpc.icm.edu.pl. W tym celu sprawdzany jest odcisk klucza kryptograficznego maszyny dostępowej. Przy pierwszym połączeniu należy zgodzić się na dodanie hpc.icm.edu.pl do listy znajomych.

ssh username@hpc.icm.edu.pl
The authenticity of host 'hpc.icm.edu.pl (2001:6a0:2001:2321::79)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:KGMfnzeNErKlS8J/MYOBsnFKFl95VJ+BFm4FAYwKV6A.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'hpc.icm.edu.pl' (ECDSA) to the list of known hosts.
OTP: 

Poniżej przedstawiona jest procedura usunięca starego odcisku klucza.

System Windows

Należy uruchomić program regedit (systemowa aplikacja w Windows). Następnie w panelu po lewej stronie wyszukać w drzewie wpis:

HKEY_CURRENT_USER\Software\UserName\PuTTY\SshHostKeys

i w oknie po prawej stronie odszukać wiersz zawierający nazwę 'hpc.icm.edu.pl', a następnie go usunąć.

System Linux

Aby usunąć stary klucz wykonujemy w terminalu komendę:

ssh-keygen -f $HOME/.ssh/known_hosts -R hpc.icm.edu.pl

Manager haseł

Program pass jest menadżerem haseł umożliwiającym użytkownikom linux'a bezpieczne przechowywanie haseł na lokalnym komputerze. Przykładowo:

$ pass zdalne_komputery/icm -c
Copied zdalne_komputery/icm to clipboard. Will clear in 45 seconds.

Kończenie pracy

Po skończeniu pracy należy się wylogować poleceniem exit lub logout lub kombinacją klawiszy Ctrl+D.

Support

Wsparcie użytkowników i obsługa grantów obliczeniowych:

 • E-mail: pomoc(monkey)icm.edu.pl
 • Telefonicznie: +48 22 8749 200

Last update: February 11, 2021
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ