Skip to content

Jak wystąpić o grant obliczeniowy

System obsługi grantów obliczeniowych ICM (IcmGrants)

Grant obliczeniowy przyznawany jest Kierownikowi grantu na podstawie Wniosku o przyznanie grantu obliczeniowego ICM. Do wygenerowania wniosku oraz dalszej obsługi grantu należy posłużyć się systemem obsługi grantów obliczeniowych ICM dostępnym przez stronę https://granty.icm.edu.pl/IcmGrants.

System pozwala na:

 • składanie wniosków o otwarcie konta użytkownika w ICM
 • składanie wniosków o grant obliczeniowy w ICM
 • dodawanie współwykonanwców do grantu
 • wprowadzanie informacji w toku realizacji grantu:
 • dodawanie corocznych sprawozdań z grantów
 • umieszczanie publikacji oraz informacji o referatach utworzonych na podstawie obliczeń prowadzonych na maszynach ICM

Jak przygotować wniosek o przyznanie grantu obliczeniowego

Uwaga!!! Wniosek o grant na systemie Crey (Okeanos) dostępny jest na stronie konkurs Okeanos

Uruchamianie Grantów na serwerach Hydra, Topola, Boreasz, Nostromo

Po wejściu na stronę https://granty.icm.edu.pl/IcmGrants należy:

 • zalogować się (login i hasło zgodnie z danymi ustalonymi przy rejestracji)

 • przejść do zakładki Utwórz grant

 • wypełnić kolejne pola formularza Dodawanie Grantu:

  • tytuł projektu zgodny z tematem planowanych obliczeń,

  • wybrać dziedzinę nauki ( lub wprowadzić własną zaznaczając opcję inne i wypełniając pole tekstowe),

  • wybrać oprogramowanie, które będzie wykorzystywane przy obliczeniach, z rozwijanej listy (w przypadku używania własnego skryptu pozostaw na liście oprogramowanie ABINIT),

  • podać wymagania sprzętowe np liczbę procesorów, niezbędną pamięć, zasoby dyskowe czy serwer obliczeniowy,

  • wpisać wymagania dodatkowe (np.konfigurację systemu, sieci itp.),

  • zaznaczyć zasoby z których grant chciałby korzystać.

  • przewidywany czas trwania grantu (wskazane jest aby po tym czasie utworzyć nowy grant obliczeniowy dla kontynuacji lub nowych obliczeń, a poprzedni grant zgłosić do zamknięcia.

  • słowa kluczowe dla projektu i technik obliczeniowych (obydwa pola mogą być wykorzystywane przy wyszukiwaniu grantu)

  • streszczenie (powinno zawierać przynajmniej kilkanaście zdań opisujących tematykę grantu oraz planowanych obliczeń, w tym także uzasadnienie wykorzystania komputerów dużej mocy do realizacji grantu. Prosimy o NIE wprowadzanie w sprawozdaniu apostrofów, wyboldowania tekstu, italic'i itp).
  • poparcie (doktorantów uruchamiające grant na potrzeby prowadzenia obliczeń w ramach doktoratu, prosimy o podanie danych opiekuna naukowego, który akceptuje uruchomienie grantu obliczeniowego)
 • W tym miejscu należy zatwierdzić dane

  - Uwaga: jeśli dane nie zostały zatwierdzone, tzn nadal widoczny jest Dodawanie Grantu zamiast nowego formularza Dodawanie użytkownika oznacza to, że w którymś z wypełnianych pól jest za długi teks. Informacja o tym pojawia się czarną czcionką, zaraz po nazwie danego pola.

 • Po zatwierdzeniu danych pojawia się formularz Dodawanie użytkownika do grantu (Uwaga: opcje dodawania użytkowników do grantu będą dostępne również po zatwierdzeniu grantu). Więcej informacji o wypełnianiu pól formularza nowego użytkownika oraz wybraniu z listy już istniejącego użytkownika znajduje się w rozdziale Jak dodać współwykonawców do grantu.

UWAGA: Będąc kierownikiem nie stajesz się automatycznie jego realizatorem. Aby móc zacząć prowadzić obliczenia dla grantu musi mieć on przypisaną osobę posiadającą konto w ICM. Można dodać do grantu osobę już posiadającą konto ICM, zgłosić wniosek o dodanie nowego realizatora oraz dodać siebie jako realizatora grantu. Jeśli kierownik grantu nie doda siebie jako realizatora, to nie zostanie utworzone dla niego konto użytkownika z dostępem do maszyn ICM.

 • Następnie dodajemy do grantu CV kierownika jako plik PDF.
 • W ostatnim kroku generujemy formularz grantu opcją Wyświetl plik PDF zgłoszenia grantu.

Uruchomienie grantu

Po wypełnieniu formularza i wygenerowaniu formularza grantu, należy:

 • zapoznać się z regulaminem użytkownika,

 • podpisać formularz grantu (podpis kierownika) oraz formularze nowych użytkowników (podpis użytkowników),

 • odesłać skan formularza na adres pomoc(monkey)icm.edu.pl.

Razem z grantem należy przesłać formularze użytkowników (w tym kierownika grantu) dodanych do grantu, które są dostępne przy oknie Lista propozycji realizatorów, przy loginach użytkowników (pliki PDF). Grant zostanie uruchomiony w ciągu 5 dni roboczych od wpłynięcia formularza. W celu uruchomienia dostępu do poszczególnych maszyn należy wysłać dodatkowo mail na adres pomoc(monkey)icm.edu.pl.

Jak dodać współwykonawców do grantu

Kierownik grantu, po wejściu w zakładkę Moje granty i wybraniu właściwego grantu z listy, może dodać do grantu kolejnych współwykonawców:

 • dodanie współwykonawcy, który nie posiada konta w ICM,

 • Wybieramy opcję dodaj użytkownika do grantu oraz w formularzu wprowadzamy wszystkie dane. Należy zwrócić szczególną uwagę na pola formularza:

  • Dodaj instytucję/jednostkę - Możliwe jest wybranie instytucji z podanej listy. Jeśli jednak instytucji nie ma na liście, przy wprowadzaniu nowej, należy to zrobić w dwóch krokach: najpierw dodać instytucję główną np. Uniwersytet Warszawski, a potem jednostkę w instytucji np. Wydział Geologii. Dodanie jednostki wykonujemy wybierając najpierw z listy dodaną przed chwilą instytucję główną oraz opcję dodaj jednostkę do instytucji.
  • Telefon - istotne jest wprowadzanie aktualnego kontaktu do użytkownika,
  • Email - adres mailowy najczęściej używany, na który zostanie wysłane hasło dostępu do konta użytkownika.Uwaga:nie może to być adres ...@icm.edu.pl, gdyż nie będziemy wtedy mieli jak odczytać przesłanego hasła,
  • Login - używany będzie jako dostęp do bazy grantów oraz maszyn w ICM jak również podstawowy adres skrzynki mailowej w icm np. login@icm.edu.pl. Powinien składać się z przynajmniej 8 liter, ewentualnie cyfr (zgodnie z przyjętą polityką login nie powinien zawierać żadnych znaków np .,-),
 • dodanie współwykonawcy który posiada konto w ICM (np. jest kierownikiem/współwykonawcą innego grantu):
  • Wybieramy opcję dodaj istniejącego użytkownika do grantu oraz z listy użytkowników wybieramy współwykonawcę grantu, klikają na nazwisko. Użytkownik zostanie automatycznie dodany do listy współwykonawców grantu po kliknięciu opcji Wróć do dodawanego grantu. Dla użytkownika istniejącego w bazie istotne jest dodatkowo zgłoszenie na adres informacji o dostępie do wybranych maszyn w ICM oraz oprogramowania.

Zadania kierownika grantu

Kierownicy grantu, po uruchomieniu grantu, powinni:

 • weryfikować informacje o współwykonawcach swojego grantu np. zgłaszać do zamknięcia konta osób z którymi zakończyli współpracę, poprawiać dane kontaktowe,
 • aktualizować streszczenie grantu w miarę rozwoju obliczeń naukowych
 • zmieniać dane o instytucji naukowej, w przypadku jej zmiany przez kierownika lub współwykonawców grantu
 • przestrzegać zasad dotyczących licencji
 • zamieszczać w bazie grantów publikacje naukowe dotyczące projektu,
 • zamieszczać w publikacjach związanych z grantem obliczeniowym następującą informację:

Obliczenia zostały wykonane przy wsparciu Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego w ramach grantu obliczeniowego nr Gxx-xx

lub

'''This research was carried out with the support of the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling (ICM), University of Warsaw, under grant no Gxx-xx '''

 • raz w roku dokonywać rozliczenia grantu
 • raz w roku uczestniczyć w Sesji Sprawozdawczej Użytkowników KDM w ICM, o której informacje rozsyłane są drogą mailową.

Kilka grantów obliczeniowych

Kierownik grantu może posiadać kilka grantów obliczeniowych w ICM. Nowe granty powinno się otwierać w sytuacjach gdy:

 • kończy się przewidywany czas trwania grantu, podany w formularzu zgłoszenia grantu (maksymalnie 24 miesiące)

  • przewidywany czas trwania grantu można znaleźć w bazie grantów, w zakładce moje granty, w części Szczegóły grantu,
 • planujemy prowadzić nowe obliczenia, niezwiązane z tematyką dotychczasowego grantu.


Last update: June 24, 2020
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ