Przejdź do treści

Trovares xGT

Dokumentacja: http://docs.trovares.com/v1.4/index.html

Pierwsze połączenie

Warsztaty rozpoczniemy od zaimportowania potrzebnych modułów języka Python:

 • xgt - klient Trovares xGT,
 • pandas - popularana biblioteka do przetwarzania danych,
 • re - biblioteka do przetwarzania wyrażeń regularnych (regex).

Skorzystamy także z dwóch następujących modułów pomocniczych:

 • getpass - narzędzia do wprowadzania haseł przez użytkowników,
 • os- interfejs do systemu operacyjnego.
In [ ]:
# importowanie bibliotek

import xgt
import getpass
import os

Następnie stworzymy obiekt xgt.Connection, który stanowi interfejs użytkownika do serwera Trovares xGT. W poniższym wywołaniu xgt.Connection(..)należy zmienić kdmszkXX na nazwę własnego użytkownika. Po wykonaniu poniższej komórki użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła do swojego konta.

In [ ]:
# tworzenie polaczenia z serwerem
# nalezy zmienic kdmszkXX na wlasna nazwe uzytkownika

server = xgt.Connection(userid='kdmszkXX', credentials=getpass.getpass(), port=os.getuid()+20000)

Aby sprawdzić połączenie z serwerem możemy wywołać funkcje sprawdzające wersję klienta i wersję serwera. Obie powinny mieć numery v1.4.X.

In [ ]:
print('Wersja klienta: {}'.format(xgt.__version__))
print('Wersja serwera: {}'.format(server.server_version))

Reprezentacja danych w Trovares xGT

Dane załadowane do Trovares xGT przechowywane są w tzw. ramkach (ang. frame). Ramki dzielą się na 3 typy: VertexFrame, EdgeFrame i TableFrame. Pierwszy typ przechowuje węzły grafu, drugi typ przechowuje krawędzie grafu a trzeci typ przechowuje pośrednie wyniki zapytań na dwóch pierwszych typach. Ramki grupowane są logicznie w przestrzenie nazw (ang. namespaces). Nazwy ramek muszą być następującej postaci: <przestrzenNazw>__<nazwaRamki>. W tych warsztatach nie będziemywchodzić w szczegóły techniczne przestrzeni nazw. Należy jedynie pamiętać o wspomnianej konwencji nazewniczej ramek.

Ramki tworzy się na następujące sposoby:

 • VertexFrame - wywołanie xgt.Connection.create_vertex_frame(name, schema, key),
 • EdgeFrame - wywołanie xgt.Connection.create_edge_frame(name, schema, source, target, source_key, target_key)
 • TableFrame - wywołanie zapytania na VertexFrame lub EdgeFrame w języku Trovares Query Language.

Opis parametrów do utworzenia VertexFrame:

 • name - identyfikator kwalifikowany ramki ("kwalifikowany" oznacza, że name musi mieć prefiks postaci <przestrzenNazw>__), typ: string
 • schema - schemat ramki; każda ramka ma z góry określony typ kolumn, którego nie można zmienić 'dynamicznie' (silne typowanie pól ramki), typ: list
 • key - nazwa kolumny klucza ramki z węzłami

Opis parametrów do utworzenia EdgeFrame:

 • name - identyfikator kwalifikowany ramki ("kwalifikowany" oznacza, że name musi mieć prefiks postaci <przestrzenNazw>__), typ: string
 • schema - schemat ramki; każda ramka ma z góry określony typ kolumn, którego nie można zmienić 'dynamicznie' (silne typowanie kolumn ramek), typ: lista par postaci [key, xgt.TYPE], gdzie key to nazwa kolumny, a xgt.TYPE to jeden zdostępnych w Trovares xGT typów kolumn: xgt.BOOLEAN, xgt.INT, xgt.FLOAT, xgt.DATE, xgt.TIME, xgt.DATETIME, xgt.IPADDRESS, xgt.TEXT.
 • source - identyfikator ramki źródłowej, typ: string
 • target - identyfikator ramki docelowej, typ: string
 • source_key - nazwa kolumny klucza w ramce źródłowej, typ: string
 • target_key - nazwa kolumny klucza w ramce docelowej, typ: string

Więcej o sposobie tworzenia TableVertex znajduje się w dalej.

Dane do przetwarzania

Podczas warsztatów będziemy korzystać ze zbioru danych LDBC Social Network Benchmark (przydatne linki: strona generatora danych, specyfikacja LDBC Social Network Benchmark). Jest to zbiór wygenerowanych danych o fikcyjnych forach internetowych, ich użytkownikach, postach, które wysyłają itd. Więcej informacji na slajdach.

Wczytywanie danych - wierzchołki

Wczytywanie danych zostanie zademonstrowane na przykładzie encji Person ze zbioru danych LDBC Social Network Benchmark.

Person

Źródło obrazka - specyfikacja LDBC Social Network Benchmark, strona 13.

Pierwszym krokiem do wczytania danych jest upewnienie się, że docelowy frame jest pusty. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nie wystąpią błędy z powtarzającymi się identyfikatorami węzłów.

Aby upewnić się, że żadna ramka nie istnieje na serwerze skorzystamy z funkcji pomocniczej clear_all(), która usuwa z serwera xGT wszystkie istniejące ramki.

In [ ]:
def clear_all():
  [server.drop_frame(frame) for frame in server.get_edge_frames()]
  [server.drop_frame(frame) for frame in server.get_table_frames()]
  [server.drop_frame(frame) for frame in server.get_vertex_frames()]
  
clear_all()

Następnie możemy odtworzyć ramkę przez wywołanie funkcji xgt.Connection.create_vertex_frame(name, schema, key). Dla przypomnienia - argumenty tej funkcji to:

 • name - nazwa nowo tworzonej ramki,
 • schema - lista list postaci [nazwa_kolumny, xgt.TYPE], definiuje typy poszczególnych kolumn,
 • key - nazwa kolumny z schema, która będzie identyfikatorem (kluczem głównym) każdego węzła.
In [ ]:
persons = server.create_vertex_frame(
    name='ldbc__persons',
    schema=[['creationDate', xgt.DATETIME], ['id', xgt.INT], ['firstName', xgt.TEXT], ['lastName', xgt.TEXT], ['gender', xgt.TEXT], ['birthday', xgt.DATE],
        ['locationIP', xgt.IPADDRESS], ['browserUsed', xgt.TEXT]],
    key='id')

Upewnijmy się jaki schemat ma ramka persons. Można to zrobić przez sprawdzenie pola xgt.VertexFrame.schema.

In [ ]:
persons.schema

Na koniec wstawimy dane do serwera Trovares xGT (należe zmienić kdmszkXX na nazwę własnego użytkownika).

In [ ]:
persons.load("/home/kdmszkXX/workshop/social_network/person_0_0.csv", headerMode=xgt.HeaderMode.IGNORE)

Sprawdźmy ile wierszy wczytano:

In [ ]:
persons.num_rows

Sprawdźmy pierwszych 10 węzłów jakie wczytano. Służy do tego funkcja xgt.VertexFrame.get_data(offset, length).

In [ ]:
[str(person) for person in persons.get_data(length=10)]

Obsługa błędów

Z każdą ramką skojarzony jest TableFrame przechowujące wszelkie błędy związane z daną ramką. Jeśli podczas wykonania kodu na danej ramce (np. przy wczytywaniu danych) pojawi się błąd, to należy sprawdzić ramkę błędów skojarzoną z ramką, na której kod wywołujemy. Poniższa komenda zwraca nazwę ramki błędów skojarzoną z persons.

In [ ]:
persons.error_frame_name

Poniższa komenda zwróci ramkę błędów, związaną z ramką persons.

In [ ]:
try:
  errors = server.get_table_frame(persons.error_frame_name)
  print("Znaleziono ramke z bledami.")
except xgt.XgtNameError as e:
  print("Nie znaleziono ramki z bledami. Oznacza to, ze nie bylo bledow podczas wczytywania danych do ramki 'persons'.")

Jeśli znaleziono ramkę z błędami to wypiszmy jej schemat oraz pierwsze pięć błędów, które ona zawiera.

In [ ]:
try:
  print("Schemat ramki z bledami: " + str(errors.schema))
  [print(error) for error in errors.get_data(length=5)]
except (xgt.XgtNameError, NameError) as e:
  print("Nie znaleziono ramki z bledami. Nie wystapily bledy.")

Jeśli powyższy kod zwrócił jakieś błędy to należy:

 1. naprawić błędy,
 2. własnoręcznie opróżnić ramkę błędów (np. przez xgt.Connection.drop_frame(ramka)) - w przeciwnym razie przy kolejnych próbach manipulacji ramką oryginalną będą wyświetlane stare błędy,
 3. spróbować wykonać operację na oryginalnej ramce jeszcze raz.

Poniższa komenda służy do własnoręcznego opróżniania ramki błędów.

In [ ]:
server.drop_frame(errors)

Wczytywanie danych - krawędzie

Wczytywanie krawędzi zostanie zademonstrowane na przykładzie relacji Person knows Person ze zbioru LDBC Social Network Benchmark.

Person knows person

Źródło obrazka - specyfikacja LDBC Social Network Benchmark, strona 13.

W analogiczny sposób do wierzchołków wczytywane są krawędzie. Służy do tego funkcja xgt.Connection.create_edge_frame(..) (sekcja Reprezentacja danych w Trovares xGT, patrz wyżej).

In [ ]:
person_knows_person = server.create_edge_frame(
  name="ldbc__person_knows_person",
  schema=[['creationDate', xgt.DATETIME], ['Person1.id', xgt.INT], ['Person2.id', xgt.INT]],
  source=persons,
  target=persons,
  source_key='Person1.id', 
  target_key='Person2.id')

Sprawdźmy schemat ramki person_knows_person.

In [ ]:
person_knows_person.schema

Teraz możemy załadować dane do ramki person_knows_person (należy zmienić kdmszkXX na nazwę własnego użytkownika).

In [ ]:
person_knows_person.load("/home/kdmszkXX/workshop/social_network/person_knows_person_0_0.csv", headerMode=xgt.HeaderMode.IGNORE)

Sprawdźmy ile krawędzi wczytano.

In [ ]:
person_knows_person.num_rows

Sprawdźmy pierwsze 10 krawędzi jakie wczytano.

In [ ]:
[str(knows) for knows in person_knows_person.get_data(length=10)]

Zadania do samodzielnej pracy

 1. Wczytaj wszystkie wierzchołki typuForum z pliku social_network/forum_0_0.csv.
 2. Wczytaj krawędzie o moderatorach for internetowych, tzn. krawędzie typu HasModerator z wierzchołków typu Forum do wierzchołków typu Person z pliku social_network/forum_hasModerator_person_0_0.csv.
In [ ]:
# miejsce na odpowiedz
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ