Przejdź do treści

SPARQL - Przykłady i ćwiczenia

Wypisanie wszystkich trójek w bazie

select ?subject ?predicate ?object where {
  ?subject ?predicate ?object
}
Alternatywnie:
select * where {
  ?subject ?predicate ?object
}

select * oznacza, że w tabeli z wynikami zostaną umieszczone wszystkie zmienne wraz z dopasowanymi do nich wartościami. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli zmiennych jest niewiele. W przypadku bardziej złożonych zapytań z reguły interesują nas wartości wyłącznie części z nich.

Ćwiczenie 1

Wypisz wyłącznie predykaty.

Rozwiązanie
select ?predicate where {
  ?subject ?predicate ?object
}

Wypisanie wszystkich podmiotów (bez powtórzeń)

select distinct ?subject where {
  ?subject ?predicate ?object
}
select distinct zwraca tylko unikalne wiersze w odpowiedzi, a więc takie, które mają różną wartość w przynajmniej jednej kolumnie od wszystkich pozostałych wierszy.

Wypisanie nazw podmiotów (zamiast ich IRI)

prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

select ?subject_name ?predicate ?object where {
  ?subject ?predicate ?object .
  ?subject rdfs:label ?subject_name
}

Powyższy przykład pokazuje użycie spójnika AND (znak kropki), a także nazwy zmiennej do innego celu, niż nazwanie kolumny wynikowej.

Sortowanie i limitowanie liczby rozwiązań

prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

select ?subject_name ?predicate ?object where {
  ?subject ?predicate ?object .
  ?subject rdfs:label ?subject_name
}
order by desc(?subject_name)
limit 10

order by desc(?zmienna) powoduje sortowanie wyników malejąco wg nazwy zmiennej. Można też oczywiście sortować rosnąco: order by ?zmienna, jak również sortować po kilku zmiennych. limit 10 pozostawia tylko 10 pierwszych wyników. Obie te opcje są często łączone ze sobą.

Wypisanie imion wszystkich kobiet wraz z ich pochodzeniem etnicznym, jeśli jest ono znane

prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
prefix ntnames: <http://semanticbible.org/ns/2006/NTNames#>

select ?name ?ethnicity where {
  ?s a ntnames:Woman .
  ?s rdfs:label ?name
  optional {
    ?s ntnames:ethnicity ?ethnicity
  }
}

Powyższy przykład pokazuje użycie spójnika OR (klauzula optional), a także predykatu a, oznaczającego, że przedmiot jest typem (klasą) podmiotu. Jest to relacja analogiczna, jak między klasą a instancją klasy w programowaniu obiektowym.

Ćwiczenie 2

Wypisz imiona wszystkich ludzi, ich płeć oraz pochodzenie etniczne (o ile jest ono znane).

Wskazówki:

 • Zarówno klasa mężczyzn (ntnames:Man), jak i klasa kobiet (ntnames:Woman) są podklasami szerszej klasy ntnames:Human.
 • Predykat podklasy to rdfs:subClassOf.
Rozwiązanie
prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
prefix ntnames: <http://semanticbible.org/ns/2006/NTNames#>

select ?name ?gender ?ethnicity where{
  ?s a ?class .?s rdfs:label ?name .
  ?class rdfs:subClassOf ntnames:Human .
  ?class rdfs:label ?gender
  optional {
    ?s ntnames:ethnicity ?ethnicity
  }
}

Odnalezienie wszystkich ludzi, mających na imię Józef (ang. Joseph), wraz z opisem na ich temat

prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
prefix ntnames: <http://semanticbible.org/ns/2006/NTNames#>

select ?name ?iri ?description ?comment where {
  ?iri a ntnames:Man .
  ?iri rdfs:label ?name .
  filter regex(?name, "Joseph", "")
  optional {
    ?iri ntnames:description ?description
  }
  optional {
    ?iri rdfs:comment ?comment
  }
}

Powyższy przykład ilustruje filtrowanie wyników za pomocą wyrażenia regularnego: nazwa musi zawierać ciąg Joseph. Dodatkowo przykład ten pokazuje, w jaki sposób można użyć więcej niż jednej klauzuli optional, w momencie, gdy chcemy uzyskać obie informacje, a jeśli jest to niemożliwe, spróbować uzyskać choć jedną z nich.

Wypisanie danych geolokalizacyjnych Babilonu

prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
prefix ntnames: <http://semanticbible.org/ns/2006/NTNames#>

select ?cityName ?pred ?value where {
  ?city a ntnames:City .
  ?city rdfs:label ?cityName .
  filter regex(?cityName, "Babylon", "")
  ?city ntnames:location ?location .
  ?location ?pred ?value
}

Powyższy przykład pokazuje, jak w grafie RDF przechowywane są liczby całkowite (xsd:int) oraz liczby zmiennoprzecinkowe (xsd:double).

Ćwiczenie 3

Odnajdź wszystkie miasta, które znajdują się na północny zachód od Babilonu (ang. Babylon) Pomiń te miasta, których współrzędne są nieznane.

Wskazówki:

 • sprawdzenie, czy wartość liczbowa zmiennej x jest większa od zmiennej y: filter (?x > ?y);
 • Babilon leży na półkuli północnej i na wschód od południka 0.
Rozwiązanie
prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
prefix ntnames: <http://semanticbible.org/ns/2006/NTNames#>

select ?otherCityName ?otherCityLongitude ?otherCityLatitude where {
  ?city a ntnames:City .
  ?city rdfs:label ?cityName .
  filter regex(?cityName, "Babylon", "")
  ?city ntnames:location ?location .
  ?location ntnames:longitude ?babylonLongitude.
  ?location ntnames:latitude ?babylonLatitude .

  ?otherCity a ntnames:City .
  ?otherCity rdfs:label ?otherCityName .
  ?otherCity ntnames:location ?otherCityLocation .
  ?otherCityLocation ntnames:longitude ?otherCityLongitude .
  ?otherCityLocation ntnames:latitude ?otherCityLatitude

  filter (?otherCityLongitude < ?babylonLongitude)
  filter (?otherCityLatitude > ?babylonLatitude)
}

Odległość innych miast od Babilonu w km

prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
prefix ntnames: <http://semanticbible.org/ns/2006/NTNames#>
prefix afq: <http://jena.hpl.hp.com/ARQ/function#>

select ?otherCityName ?distance where {
  ?city a ntnames:City .
  ?city rdfs:label ?cityName .
  filter regex(?cityName, "Babylon", "")
  ?city ntnames:location ?location .
  ?location ntnames:longitude ?babylonLongitude.
  ?location ntnames:latitude ?babylonLatitude .

  ?otherCity a ntnames:City .
  ?otherCity rdfs:label ?otherCityName .
  ?otherCity ntnames:location ?otherCityLocation .
  ?otherCityLocation ntnames:longitude ?otherCityLongitude .
  ?otherCityLocation ntnames:latitude ?otherCityLatitude

  bind(afq:haversinemeters(?babylonLatitude, ?babylonLongitude, ?otherCityLatitude, ?otherCityLongitude) / 1000 as ?distance)
}

Powyższy przykład wykorzystuje funkcję bind, która przypisuje wartość zmiennej - w tym wypadku było to użyteczne, ponieważ odległość między miastami, choć daje się obliczyć z dostępnych danych, nie jest przechowywana jawnie w grafie.Do obliczenia odległości została wykorzystana funkcja wbudowana Cray Graph Engine o nazwie haversinemeters z uprzednio zadeklarowanej przestrzeni nazw afq.

Ćwiczenie 4

Wypisz nazwy 10 miast, znajdujących się najbliżej Babilonu.

Rozwiązanie
prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
prefix ntnames: <http://semanticbible.org/ns/2006/NTNames#>
prefix afq: <http://jena.hpl.hp.com/ARQ/function#>

select ?otherCityName ?distance where {
  ?city a ntnames:City .
  ?city rdfs:label ?cityName .
  filter regex(?cityName, "Babylon", "")
  ?city ntnames:location ?location .
  ?location ntnames:longitude ?babylonLongitude.
  ?location ntnames:latitude ?babylonLatitude .

  ?otherCity a ntnames:City .
  ?otherCity rdfs:label ?otherCityName .
  ?otherCity ntnames:location ?otherCityLocation .
  ?otherCityLocation ntnames:longitude ?otherCityLongitude .
  ?otherCityLocation ntnames:latitude ?otherCityLatitude

  bind(afq:haversinemeters(?babylonLatitude, ?babylonLongitude, ?otherCityLatitude, ?otherCityLongitude) / 1000 as ?distance)
}
order by ?distance
limit 10
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ