Przejdź do treści

Warsztaty Cray Graph Engine

Logowanie na węźle dostępowym komputera Okeanos

Zaloguj się na komputerze hpc.icm.edu.pl:

ssh kdmszk0x@hpc.icm.edu.pl

Uwaga: w powyższej komendzie znak x podmień na ostatnią cyfrę loginu swojego konta szkoleniowego.

Następnie wpisz lub wklej hasło (wprowadzone znaki nie będą widoczne) i wciśnij klawisz Enter.

Zaloguj się na węźle dostępowym nr 1 komputera Okeanos:

ssh okeanos1

Uwaga: przy pierwszej próbie połączenia z Okeanosem może (choć nie musi) pojawić się ostrzeżenie: The authenticity of host 'okeanos1 [...]' can't be established. [...] Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? W takim wypadku wpisujemy yes i wciskamy klawisz Enter.

Sprawdzenie wersji Cray Graph Engine

Krok ten jest opcjonalny. Pomaga on upewnić się, że jesteśmy zalogowani na Okeanosie i Cray Graph Engine jest dostępny (powinien być dostępny na każdym węźle obliczeniowym tego komputera).

Sprawdzenie wykonujemy komendą:

cge-launch --version

Na ekranie powinno zostać wypisane:

cge-launch version: 3.2.1465

Przygotowanie środowiska

Uwaga: poniższe czynności należy wykonać tylko raz w trakcie trwania warsztatów, przy pierwszym logowaniu na Okeanos.

Pobierz plik Makefile inicjalizujący środowisko:

cd ~ && wget https://git.icm.edu.pl/wc425947/cge-warsztaty/-/raw/master/Makefile

Uruchom go za pomocą komendy make:

make

Ustawianie środowiska może potrwać kilka minut. Sygnałem świadczącym o końcu tego procesu jest pojawienie się kolorowego napisu kdmszk0x@okeanos-login1 ~ $.

Ustawienie tuneli

Schemat tunelowania użytego w trakcie warsztatów

Tunel można ustawić poprzez wpisanie w konsoli (na lokalnym komputerze) odpowiedniej komendy SSH i ten właśnie sposób pokazano poniżej. Alternatywą może być np. odpowiednie ustawienie tuneli w programie PuTTY.

Komendę tę wykonujemy w terminalu, w którym nie jesteśmy zalogowani przez SSH na serwerach ICM.

Uwaga: tunel należy uruchomić w oddzielnym terminalu i nie zamykać go po wykonaniu komendy. Zamknięcie terminala poskutkuje zamknięciem tunelu.

ssh -NT -L 8000:okeanos1:3756x -L 8001:okeanos1:2020x kdmszk0x@hpc.icm.edu.pl

Uwaga: w powyższej komendzie znak x podmień na ostatnią cyfrę loginu swojego konta szkoleniowego.

Po wpisaniu hasła nic nie wyświetli się w konsoli - jest to oczekiwane zachowanie.

Przygotowanie zbioru danych

Konwersja Semantic Bible:

./apps/jena/bin/riot --out=NTRIPLES semantic_bible/NTNames.owl > dataset.nt
./apps/jena/bin/riot --out=NTRIPLES semantic_bible/NTN-individuals.owl >> dataset.nt

Przeniesienie zbioru danych do docelowego katalogu:

mv dataset.nt cge/db/

Uruchomienie serwerów

Poniższe instrukcje pokazują, jak uruchomić serwery Cray Graph Engine, Cray Graph Engine GUI oraz Jupyter Lab. Każdy z tych serwerów należy uruchomić i pozostawić włączony w oddzielnej konsoli (da się to zrobić inaczej, jednak nie będzie to omawiane).

Uruchomienie Jupyter Lab

Jupyter Lab nie jest dostępny domyślnie na Okeanosie, można go uruchomić po uprzedniej aktywacji specjalnie przygotowanego środowiska Pythona:

source virtualenv/bin/activate

Następnie można uruchomić serwer Jupyter Lab:

jupyter-lab --ip=0.0.0.0 --no-browser --port=2020x

Uwaga: w powyższej komendzie znak x podmień na ostatnią cyfrę loginu swojego konta szkoleniowego.

Następnie należy skopiować z konsoli token dostępu, a więc znaki rozpoczynające się po ?token= . Następnie w przeglądarce na lokalnym komputerze należy wejść na adres:

localhost:8001/?token=XXXX

podmieniając XXXX na skopiowany token.

Jako, że JupyterLab pozwala na otwieranie nowych okien konsoli, od tej pory możemy skorzystać z tej możliwości zamiast otwierać kolejne okna konsoli wbudowanej w nasz system operacyjny.

Uruchomienie CGE

cge-launch -d cge/db/ -o cge/output/ -l cge/logfile -p 3750x --runOpts=--reservation=urika

Uwaga: w powyższej komendzie znak x podmień na ostatnią cyfrę loginu swojego konta szkoleniowego.

Uruchomienie CGE SPARQL GUI

cge-cli fe --db-port=3750x --server-port=3756x

Uwaga: w powyższej komendzie znak x podmień na ostatnią cyfrę loginu swojego konta szkoleniowego.

Następnie na lokalnym komputerze należy wejść w przeglądarce na adres:

localhost:8000

Aby sprawdzić, czy CGE GUI łączy się poprawnie z CGE, wystarczy wpisać zapytanie w polu SPARQL Query:

select * where { ?s ?p ?o } limit 10

Następnie należy zaznaczyć ptaszek Force text/plain as the response Content-Type (forces results to be displayed in browser), wybrać jako Output Format TSV i wcisnąć przycisk Run Query.

W tym momencie należy przejść do konsoli, w której jest uruchomiony serwer CGE GUI, i wpisać:

yes

jako potwierdzenie akceptacji klucza SSH. Pytanie takie jest zadawane tylko przy pierwszej próbie połączenia z CGE, nie trzeba tego więcej razy robić w trakcie warsztatów.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ