Witamy w Centrum Komputerów Dużej Mocy ICM UW

Wersja Mszpindl (dyskusja | wkład) z dnia 12:41, 30 wrz 2019

(różn) ←Older revision | view current revision (różn) | Newer revision→ (różn)


Zasoby

Moc obliczeniowa

Nazwa Typ Architektura Liczba
węzłów
obliczeniowych
Parametry
węzła
obliczeniowego
Okeanos Superkomputer Intel Haswell
Cray XC40
1084 24 rdzenie
128 GB pamięci RAM
Topola Klaster HPC
Klaster PL-Grid
Intel Haswell
Huawei E9000
223 28 rdzenie
64 lub 128 GB pamięci RAM
Enigma Klaster Hadoop Intel Haswell
Huawei RH1288
340 24 rdzenie
128 GB pamięci RAM
24 TB lokalnej pamięci masowej
Rysy Klaster GPU Intel Skylake
NVIDIA Volta
6 36 rdzeni
380 GB pamięci RAM
4 GPU
PBaran Komputer wektorowy
NEC Aurora A300-8
Intel Skylake
NEC SX-Aurora
1 24 rdzenie
190 GB pamięci RAM
8 VE (Vector Engine)


Składowanie danych

Zasady korzystania

Error.png Nie wolno wykorzystywać katalogu domowego do intensywnego zapisu i odczytu plików tymczasowych generowanych w trakcie obliczeń ,o ile informacje widoczne podczas logowania nie mówią inaczej. Do tego celu na każdym systemie obliczeniowym przeznaczone są katalogi tymczasowe. Ich lokalizacja opisana jest na stronach poszczególnych maszyn.


Podsumowanie dostępnych zasobów

Poniższa tabelka podsumowuje dostępne w infrastrukturze ICM zasoby służące przechowywaniu danych.

Zasób: widoczny na: pod ścieżką: quota: limit plików: backup:
Lokalny topola /icm/home 100 GB 140 000 nie
Współdzielony wymiany okeanos, topola /icm/tmp 1 000 GB 300 000 nie
Lokalny tymczasowy topola /lu/topola/temp - nie
Lokalny okeanos /lu/topola/temp - nie
Lokalny rysy /home 200 GB nie

Aplikacje naukowe

Obliczenia materiałowe


Dynamika płynów i obliczenia inżynierskie


Analiza danych


Wizualizacja


Pakiety matematyczne


Chemia kwantowaOprogramowanie biomolekularne i bioinformatyczne


Języki programowania i kompilatory

Biblioteki

Debuggery

Serwisy i usługi

Granty Obliczeniowe

Zainteresowanych prowadzeniem obliczeń na maszynach ICM, z wykorzystaniem własnych skryptów lub też udostępnianego przez nas oprogramowania zapraszamy do zrobienia pierwszego kroku i przyjrzenia się kto może liczyć, na jakich maszynach, z jakich programów korzystać i od czego zacząć:


Rejestracja, konto użytkownika, informacje o grancie oraz sprawozdania dostępne są w bazie grantów

Użytkowników, którzy dopiero zaczynają swoje obliczenia na superkomputerach zapraszamy do odwiedzenia stron:

Zasady dostępu

Rodzaj grantu

Typ grantu

Dostępne systemy

Budżet (coreh)

Termin ważności

Limit (domyślny poziom [1])

Walltime zadania

Liczba węzłów

Zadania uruchomione

Zadania zakolejkowane

Dla zadania Dla grupy grantowej Dla użytkownika Dla użytkownika Dla użytkownika
Czasowy A okeanos
Cray XC40
> 2 mln 12 mies. [2] 4 dni 256 węzłów - - 16
B 2 mln [3] 12 mies.
C 20 tys. [3] 6 mies.
Bezterminowy Standardowy topola 2 mln. [3] Bezterminowy 7 dni - 192 128 64

Objaśnienia

 1. Dostępne w ramach domyślnego poziomu obsługi (ang. Quality of Service, QoS), oznaczanego "hpc". W uzasadnionych przypadkach poziom obsługi może zostać rozszerzony.
 2. Z możliwością przedłużenia
 3. 3,0 3,1 3,2 Bez możliwości rozszerzenia

Szkolenia

Użytkowników KDM oraz osoby, które chcą rozpocząć obliczenia na komputerach ICM, zapraszamy na prowadzone przez nas bezpłatne szkolenia.


Szkolenia cykliczne

Data Zapisy Prowadzący Temat Uwagi
15 I 2020 otwarte Michał Hermanowicz Wprowadzenie do obliczeń wektorowych. NEC SX-Aurora Tsubasa. wymagana rejestracja
15 XII 2019 zamknięte Maciej Marchwiany, Michał Hermanowicz, Maciej Szpindler Wprowadzenie do obliczeń na komputerach ICM wymagana rejestracjaTechnologie dostępu

SLURM (dawniej Simple Linux Utiliy for Resource Management) to system kolejkowy działający na wielu komputerach z listy Top500. W ICM system ten obsługuje wszystkie komputery dużej mocy.

Podstawowe komendy systemu kolejkowego

Za pomocą komend systemu SLURM możemy sterować przebiegiem obliczeń naszego zadania. Podstawowe komendy to:

 • sbatch - wstawianie zadania do kolejki
 • squeue - sprawdzanie statusu zadania wstawionego do kolejki
 • scancel - usuwanie zadania z kolejki
 • scontrol/sinfo - informacje o kolejce, zadaniu, węźle itp.


Dalsze informacje o systemie SLURM

Zdecydowanie więcej informacji na temat systemu kolejkowego slurm można uzyskać w podręczniku systemowym, oraz na stronach LLNL, warto zacząć od: computing.llnl.gov/linux/slurm/quickstart.html

Pomoc

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik użytkownika jest skierowany do nowych i obecnych użytkowników prowadzących obliczenia na maszynach ICM. Wszystkie działy podręcznika prowadzone są przez opiekunów użytkowników specjalizujących się w danej dziedzinie obliczeń. Podręcznik jest na bieżąco edytowany i wprowadzane są nowe informacje, o które pytają użytkownicy.

Zapraszamy do zapoznania się z tematami podanymi w spisie po prawej stronie. W razie wątpliwości, dodatkowe informacje można też dodatkowo uzyskać kontaktując się z nami na adres pomoc@icm.edu.pl.

Poradniki

Na naszych strona dostępne są także poradniki tematyczne związane z różnymi aspektami modelowania:

Dostęp do ogólnopolskiej infrastruktury gridowej (PL-Grid)

Zgłasznie Problemów

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem pomoc@icm.edu.pl.
Dodatkowe adresy dostępne są na stronie Kontakt.

Warunki

 • Zasoby ICM są otwarte dla środowiska naukowego.
 • Dostęp do zasobów na potrzeby niekomercyjnych badań naukowych i dydaktyki jest nieodpłatny.
 • Prowadzenie obliczeń jest możliwe w ramach utworzonego grantu (lub kilku grantów o różnej tematyce)
 • Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 • Kierownik zobowiązany jest w pierwszym kwartale każdego roku do wpisania sprawozdania w bazie grantów.
 • Kierownik, lub w szczególnych przypadkach, wskazany przez niego wykonawca grantu zapraszany jest (koszty po stronie ICM) na wyjazdową Sesję Sprawozdawczą Użytkowników.
 • Wszystkie publikacje związane z grantem obliczeniowym powinny być zamieszczane w bazie grantów oraz zawierać następującą informację:

Obliczenia zostały wykonane przy wsparciu Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego w ramach grantu obliczeniowego nr ...

lub

This research was carried out with the support of the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling ICM) University of Warsaw under grant no ...

Error.png Kierownicy zobowiązani są również do utrzymywania w bazie grantów aktualnych adresów mailowych oraz telefonów kontaktowych do siebie oraz współwykonawców grantu".

Regulamin użytkownika

Poniższe zasady zostały określone w celu zagwarantowania minimum bezpieczeństwa systemu, pełnego wykorzystania oraz zapewnienia sprawnego dostępu użytkownikom do zasobów komputerowych Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).

 1. Każdy użytkownik może mieć najwyżej jedno konto na każdym z komputerów ICM. W przypadku realizacji kilku projektów jednocześnie użytkownik należy do kilku grup. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie operacje wykonywane za pośrednictwem przyznanego mu konta. W szczególności pod żadnym pozorem nie wolno udostępniać konta bądź hasła do niego osobie, której nie zostało ono przyznane.
 2. Z konta w ICM może korzystać wyłącznie użytkownik, któremu zostało ono przydzielone i tylko w celu określonym przy jego przydzielaniu. Użytkownik odpowiedzialny jest za wybór swojego hasła tak, aby uniemożliwić korzystanie z konta innym osobom. W przypadku stwierdzenia wykorzystania konta przez inne osoby użytkownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym obsługę systemu ICM. To samo należy zrobić w przypadku stwierdzenia możliwości dostępu do więcej niż jednego konta na komputerze ICM.
 3. W przypadku zakończenia udziału użytkownika w realizacji projektu kierownik projektu jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia administracji ICM w celu zablokowania dostępu do konta.
 4. Zadania obliczeniowe uruchamiać należy wyłącznie zgodnie z regułami określonymi przez ICM. Konta na stacjach roboczych zasadniczo przydzielane są jedynie w celu ułatwienia dostępu do serwerów obliczeniowych. W przypadku konieczności wykorzystywania stacji roboczych do obliczeń należy to robić zawsze po uprzednim uzgodnieniu z obsługą systemu ICM.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do oszczędnego wykorzystywania zasobów komputerowych ICM w ramach przyznanych im limitów. W szczególności dotyczy to zajmowanego miejsca na dysku, pamięci operacyjnej oraz wykorzystywanego czasu procesora. Duże, niewykorzystywane zbiory, pliki tymczasowe, wynikowe, etc. powinny być usuwane lub archiwizowane na robocie taśmowym. Członkowie grupowych projektów powinni unikać przechowywania wielu kopii tych samych danych. Jednoczesne prowadzenie obliczeń na więcej niż jednej maszynie za wyjątkiem sytuacji, gdy było to uprzednio uzgodnione z obsługą jest uważane za nadużycie i stanowić może podstawę do ograniczenia dostępu do serwerów obliczeniowych.
 6. Użytkownicy nie mają prawa do korzystania z drukarek w ICM poza przypadkami uprzednio uzgodnionymi z obsługą.
 7. W godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych oraz niezarezerwowanych przez ICM dla innych celów, użytkownicy mają prawo korzystać ze stacji graficznych znajdujących się laboratorium komputerowym. Dostęp do laboratorium jest możliwy tylko w godzinach kiedy na miejscu jest ktoś z pracowników ICM.

Nadużycia komputerowe niezależnie od tego, czy dotyczą komputerów, sieci, oprogramowania czy też danych grożą natychmiastowym zablokowaniem dostępu do wszystkich zasobów komputerowych ICM. Ostateczną decyzję o zablokowaniu dostępu podejmuje w sposób niezawisły obsługa systemu ICM.

Przykładami nadużyć komputerowych w rozumieniu ICM są:

 1. użycie lub próba użycia komputerów ICM bez upoważnienia lub w innym celu niż to określono podczas przyznawania konta
 2. naruszenie lub próba naruszenia integralności lub bezpieczeństwa systemu ICM lub innego systemu komputerowego
 3. przeglądanie, modyfikowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie danych należących do innego użytkownika bez jego upoważnienia
 4. posługiwanie się fałszywymi informacjami w celu uzyskania dostępu do zasobów ICM
 5. Świadome działanie powodujące lub mające na celu zakłócenie sprawności funkcjonowania systemu ICM. Celowe utrudnianie pracy innym użytkownikom lub obsłudze systemu ICM.
 6. naruszanie zasad licencyjnych dotyczących oprogramowania zainstalowanego w ICM.

W przypadku wątpliwości co do zgodności działania z regułami obowiązującymi w ICM należy się kontaktować z personelem Centrum (w szczególności z obsługą systemu ICM).

W momencie wygaśnięcia ważności konto zostanie usunięte z systemu, a dane użytkownika zostaną zarchiwizowane na nośniku zewnętrznym. W przypadku zaangażowania użytkownika w kilka projektów jednocześnie, konto pozostanie ważne aż do zakończenia najdłużej trwającego projektu. W interesie użytkownika leży podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie ważnych plików przed wygaśnięciem ważności konta. Po upływie trzech miesięcy od wygaśnięcia ważności konta wszystkie dane (włączając archiwa) zostaną zniszczone.