Regulamin Szkoleń KDM

Regulamin Szkoleń ICM UW

  1. Szkolenia organizowane przez ICM UW przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych osób.
  2. Terminy i oraz tematy szkoleń oraz wszystkie bieżące informacje z nimi związane umieszczane będą na stronie http://ceno.icm.edu.pl/Szkolenia oraz wysyłane e-mailem na listę informacyjną szkolenia-icm@icm.edu.pl.
  3. Zapisu na szkolenie można dokonać drogą e-mailową poprzez adres: szkolenia@icm.edu.pl.
  4. Przy zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.
  5. Zapisy na szkolenia prowadzone są maksymalnie 5 tygodni przed planowanym szkoleniem.
  6. Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia z przyczyn leżących po jego stronie wcześniej niż 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, co pozwoli udostępnić miejsce innym oczekującym.
  7. Uczestnik, który nie pojawi się na szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia organizatorów (nie później niż 2 dni przed terminem jego rozpoczęcia), nie będzie mógł uczestniczyć przez kolejny rok w szkoleniach organizowanych przez KDM.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem, a także przerwania lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku niewystarczającej frekwencji (mniej niż 4 chętne osoby). Zgłoszeni uczestnicy powiadomieni zostaną droga mailową.