Jak wystąpić o grant obliczeniowy

Dostęp do zasobów ICM
Konto użytkownika
Grant obliczeniowy
Uruchamianie obliczeń
Oprogramowanie
Pomoc
Poradniki różne

Spis treści

System obsługi grantów obliczeniowych ICM (IcmGrants)

Grant obliczeniowy przyznawany jest Kierownikowi grantu na podstawie Wniosku o przyznanie grantu obliczeniowego ICM. Do wygenerowania wniosku oraz dalszej obsługi grantu należy posłużyć się systemem obsługi grantów obliczeniowych ICM dostępnym przez stronę www

https://granty.icm.edu.pl/IcmGrants

System pozwala na:

 • składanie wniosków o otwarcie konta użytkownika w ICM
 • składanie wniosków o grant obliczeniowy w ICM
 • dodawanie współwykonanwców do grantu
 • wprowadzanie informacji w toku realizacji grantu:
  • dodawanie corocznych sprawozdań z grantów
  • umieszczanie publikacji oraz informacji o referatach utworzonych na podstawie obliczeń prowadzonych na maszynach ICM

Jak przygotować wniosek o przyznanie grantu obliczeniowego

Uwaga!!! Wniosek o grant na systemie Crey (Okeanos) dostępny jest na stronie konkurs Okeanos

Uruchamianie Grantów na serwerach Hydra, Topola, Boreasz, Nostromo

Po wejściu na stronę https://granty.icm.edu.pl/IcmGrants należy:

 • zalogować się (login i hasło zgodnie z danymi ustalonymi przy rejestracji)
 • przejść do zakładki Utwórz grant
 • wypełnić kolejne pola formularza Dodawanie Grantu:
  Formularz tworzenia grantu obliczeniowego
  • tytuł projektu zgodny z tematem planowanych obliczeń
  • wybrać dziedzinę nauki ( lub wprowadzić własną zaznaczając opcję inne i wypełniając pole tekstowe)
  • wybrać oprogramowanie, które będzie wykorzystywane przy obliczeniach, z rozwijanej listy (w przypadku używania własnego skryptu pozostaw na liście oprogramowanie ABINIT)
  • podać wymagania sprzętowe np liczbę procesorów, niezbędną pamięć, zasoby dyskowe czy serwer obliczeniowy (dodatkową podpowiedzią do wyboru serwera obliczeniowego może stanowić rekomendacja związana z oprogramowaniami zainstalowanymi na systemach.
  • wpisać wymagania dodatkowe np.konfigurację systemu, sieci itp.
  • zaznaczyć zasoby z których grant chciałby korzystać (Halo2 jest podstawowym zasobem dostępnym dla użytkowników, pozostałe maszyny opisane są na stronie o zasobach komputerowych.
Generowanie formularza zgłoszenia grantu

Jeśli jesteś zainteresowany dostępem do innej maszyny zaznacz tę informację na początku pola streszczenie wpisując np.[obliczenia na zasobie GROM]).

  • przewidywany czas trwania grantu (wskazane jest aby po tym czasie utworzyć nowy grant obliczeniowy dla kontynuacji lub nowych obliczeń, a poprzedni grant zgłosić do zamknięcia. Więcej informacji o zamykaniu grantu znajdziesz w rozdziale zamykanie grantu.
  • słowa kluczowe dla projektu i technik obliczeniowych (obydwa pola mogą być wykorzystywane przy wyszukiwaniu grantu)
  • streszczenie (powinno zawierać przynajmniej kilkanaście zdań opisujących tematykę grantu oraz planowanych obliczeń, w tym także uzasadnienie wykorzystania komputerów dużej mocy do realizacji grantu. Prosimy o NIE wprowadzanie w sprawozdaniu apostrofów, wyboldowania tekstu, italic'i itp).
  • poparcie (doktorantów uruchamiające grant na potrzeby prowadzenia obliczeń w ramach doktoratu, prosimy o podanie danych opiekuna naukowego, który akceptuje uruchomienie grantu obliczeniowego)
 • W tym miejscu należy zatwierdzić dane
  Uwaga: jeśli dane nie zostały zatwierdzone, tzn nadal widoczny jest Dodawanie Grantu zamiast nowego formularza Dodawanie użytkownika oznacza to, że w którymś z wypełnianych pól jest za długi teks. Informacja o tym pojawia się czarną czcionką, zaraz po nazwie danego pola.
 • Po zatwierdzeniu danych pojawia się formularz Dodawanie użytkownika do grantu (Uwaga: opcje dodawania użytkowników do grantu będą dostępne również po zatwierdzeniu grantu). Więcej informacji o wypełnianiu pól formularza nowego użytkownika oraz wybraniu z listy już istniejącego użytkownika znajduje się w rozdziale Jak dodać współwykonawców do grantu.
 • UWAGA: Będąc kierownikiem nie stajesz się automatycznie jego realizatorem. Aby móc zacząć prowadzić obliczenia dla grantu musi mieć on przypisaną osobę posiadającą konto w ICM. Można dodać do grantu osobę już posiadającą konto ICM, zgłosić wniosek o dodanie nowego realizatora oraz dodać siebie jako realizatora grantu. Jeśli kierownik grantu nie doda siebie jako realizatora, to nie zostanie utworzone dla niego konto użytkownika z dostępem do maszyn ICM.
 • Następnie dodajemy do grantu CV kierownika jako plik pdf
 • W ostatnim kroku generujemy formularz grantu opcją Wyświetl plik pdf zgłoszenia grantu

Uruchomienie grantu

Po wypełnieniu formularza i wygenerowaniu formularza grantu, należy:

 • zapoznać się z regulaminem użytkownika
 • podpisać formularz grantu (podpis kierownika) oraz formularze nowych użytkowników (podpis użytkowników)
 • odesłać skan formularza na adres pomoc@icm.edu.pl.

Razem z grantem należy przesłać formularze użytkowników (w tym kierownika grantu) dodanych do grantu, które są dostępne przy oknie Lista propozycji realizatorów, przy loginach użytkowników (pliki pdf).
Grant zostanie uruchomiony w ciągu 5 dni roboczych od wpłynięcia formularza. W celu uruchomienia dostępu do poszczególnych maszyn należy wysłać dodatkowo mail na adres pomoc@icm.edu.pl.

Dalsze informacje możesz znaleźć w rozdziałach Logowanie do ICM;Poruszanie się po maszynach ICM; lub w rozdziale Uruchamianie obliczeń.

Jak dodać współwykonawców do grantu

Dodanie użytkowników do grantu

Kierownik grantu, po wejściu w zakładkę Moje granty i wybraniu właściwego grantu z listy, może dodać do grantu kolejnych współwykonawców:

 • dodanie współwykonawcy który nie posiada konta w ICM
  Wybieramy opcję dodaj użytkownika do grantu oraz w formularzu wprowadzamy wszystkie dane. Należy zwrócić szczególną uwagę na cztery pola w formularzu:
  • Dodaj instytucję/jednostkę - Możliwe jest wybranie instytucji z podanej listy. Jeśli jednak instytucji nie ma na liście, przy wprowadzaniu nowej, należy to zrobić w dwóch krokach: najpierw dodać instytucję główną np. Uniwersytet Warszawski, a potem jednostkę w instytucji np. Wydział Geologii. Dodanie jednostki wykonujemy wybierając najpierw z listy dodaną przed chwilą instytucję główną oraz opcję dodaj jednostkę do instytucji.
  • Telefon - istotne jest wprowadzanie aktualnego kontaktu do użytkownika
  • Email - adres mailowy najczęściej używany, na który zostanie wysłane hasło dostępu do konta użytkownika.Uwaga:nie może to być adres ...@icm.edu.pl, gdyż nie będziemy wtedy mieli jak odczytać przesłanego hasła.
  • Login - używany będzie jako dostęp do bazy grantów oraz maszyn w ICM jak również podstawowy adres skrzynki mailowej w icm np. login@icm.edu.pl. Powinien składać się z przynajmniej 8 liter, ewentualnie cyfr (zgodnie z przyjętą polityką login nie powinien zawierać żadnych znaków np .,-)
 • dodanie współwykonawcy który posiada konto w ICM (np. jest kierownikiem/współwykonawcą innego grantu)
  Dodanie istniejącego użytkownika do grantu
  Wybieramy opcję dodaj istniejącego użytkownika do grantu oraz z listy użytkowników wybieramy współwykonawcę grantu, klikają na nazwisko. Użytkownik zostanie automatycznie dodany do listy współwykonawców grantu po kliknięciu opcji Wróć do dodawanego grantu. Dla użytkownika istniejącego w bazie istotne jest dodatkowo zgłoszenie na adres pomoc@icm.edu.pl informacji o dostępie do wybranych maszyn w ICM oraz oprogramowania.

Zadania kierownika grantu

Kierownicy grantu, po uruchomieniu grantu, powinni:

 • weryfikować informacje o współwykonawcach swojego grantu np. zgłaszać do zamknięcia konta osób z którymi zakończyli współpracę, poprawiać dane kontaktowe
 • aktualizować streszczenie grantu w miarę rozwoju obliczeń naukowych
 • zmieniać dane o instytucji naukowej, w przypadku jej zmiany przez kierownika lub współwykonawców grantu
 • przestrzegać zasad dotyczących licencji
 • zamieszczać w bazie grantów publikacje naukowe dotyczące projektu
 • zamieszczać w publikacjach związanych z grantem obliczeniowym następującą informację:
Obliczenia wykonano w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM)
Uniwersytetu Warszawskiego w ramach grantu obliczeniowego nr ... .

Kilka grantów obliczeniowych

Kierownik grantu może posiadać kilka grantów obliczeniowych w ICM. Nowe granty powinno się otwierać w sytuacjach gdy:

 • kończy się przewidywany czas trwania grantu, podany w formularzu zgłoszenia grantu (max 24 miesiące)
  przewidywany czas trwania grantu można znaleźć w bazie grantów, w zakładce moje granty, w części Szczegóły grantu, gdzie widoczny jest tytuł grantu, streszczenie (...), Data otwarcia grantu oraz Przewidywany czas trwania.
 • planujemy prowadzić nowe obliczenia, niezwiązane z tematyką dotychczasowego grantu