Gaussian

Oprogramowanie Gaussian
Produkt: Gaussian
Producent: Gaussian, Inc.
Licencja: komercyjna
Wersja: Gaussian03/Gaussian09
Email: G.Bakalarski@icm.edu.pl
Gaussian
Wprowadzenie
Dokumentacja
Gaussian w ICMSpis treści

Zasady dostępu do licencji

 • Umieszczanie w publikacjach, na plakatach itp. informacji o wykorzystanym oprogramowaniu według informacji na stronie Gaussiana.
 • Umieszczanie w publikacjach, na plakatach itp. informacji o miejscu wykonywanych obliczeń ICM.
 • Przesłanie corocznego sprawozdania z wykonanych obliczeń do końca stycznia na adres e-mail gaussian-licencja@icm.edu.pl. Nieprzesłanie sprawozdania w zadanym terminie będzie skutkowało zablokowaniem dostępu do programu Gaussian w ICM. Użytkownicy, który w roku 2015, nie korzystali z programu Gaussian, ale chcą zachować dostęp do licencji w kolejnym okresie sprawozdawczym zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie opiekunów licencji również pisząc na adres e-mail pomoc@icm.edu.pl do 31.I.2016r.

Sprawozdanie dot. wykorzystania oprogramowania Gaussian udostępnianego przez ICM ma następujące informacje:

 • określenie tematyki badawczej (spis bieżących, planowanych i ukończonych projektów/grantów), do realizacji której program jest wykorzystywany - wystarczy wypunktowana lista tematów;
 • lista publikacji, powstałych dzięki wykorzystaniu oprogramowania Gaussian;
 • wykorzystywanie oprogramowania w realizacji prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich itp. - należy podać tytuły oraz autorów i ich afiliacje.

GAUSSIAN

GAUSSIAN to jeden z najpopularniejszych i najczęściej używanych programów do obliczeń kwantowo-mechanicznych. Dzięki łatwości użycia już po kilku minutach można przygotować dane wejściowe do programu (input), a dzięki wielorakim możliwościom programu można uzyskać interesujące nas informacje o układzie molekularnym. Obecnie dzięki modelowi ONIOM zakres stosowania tego oprogramowania znacznie sie rozszerzył - można bowiem łączyć obszary, które chcemy badać na poziomie ab initio z obszarami opisywanymi na bardziej uproszczonym poziomie (półempirycznym, czy mechaniki molekularnej).

Wśród wielu możliwości najczęściej wykorzystywane są:

 • obliczenie energii oraz optymalizacja struktury układu na poziomie półempirycznym, HF, post-HF

(MP2, MP4, CI, QCISD, CCSD, CBS itp.), DFT;

 • wyznaczanie stanów przejściowych (TS) reakcji;
 • obliczanie częstości drgań (widm w podczerwieni i ramanowskich);
 • wyznaczanie energii tworzenia (thermochemical properties);
 • wyznaczanie momentów multipolowych, ładunków atomowych, polaryzowalności, hiperpolaryzowalności;
 • wyznaczanie rozkładów gęstości elektronowej, potencjału molekularnego (MEP), kształtu orbitali molekularnych;
 • wyznaczanie stałych ekranowania i przenikalności magnetycznej (NMR).

Oprogramowanie Gaussian może być uruchamiane praktycznie na każdym komputerze - od PC (Windows, Linux), poprzez stacje robocze (SGI, SUN, IBM itd.), po komputery dużej mocy typu CRAY (SV1, T3E), NEC SX, SGI Origin 3000, i inne. Na komputerach równoległych Gaussian może być wykonywany na kilku procesorach jednocześnie zarówno w modelu SMP, jak i distributed memory.

Oprogramowanie jest ciągle rozwijane przez kilka grup naukowców na całym świecie.


Przykładowy skrypt SLURM

Ze względu na limit miejsca w katalogu home użytkownika, proponujemy prowadzenie obliczeń w katalogu tmp. Poniżej przykładowy skrypt z możliwością zapisu w katalogu tmp.

#!/bin/bash -l
#SBATCH -J GAUSSIAN_TEST
#SBATCH -N 1
#SBATCH --ntasks-per-node 14
#SBATCH --mem 5000
#SBATCH --time=20:00:00
#SBATCH -A GXX-YY
#SBATCH -p topola
#SBATCH --output="job.out"


module load apps/gaussian/g09.D.01


mkdir /icm/tmp/$USER/$$
export GAUSS_SCRDIR=/icm/tmp/$USER/$$
g09 < input.dat > output.dat
rm -fr /icm/tmp/$USER/$$


#--ntasks-per-node powinno być równe %nproc=8 w input.dat
#--mem powinno być większe niż input.dat
#-A należy podać numer grantu


Ze względu na limit miejsca w katalogu home, możliwe jest też doprecyzowanie jak duże mają być pliki tymczasowe,w pliku inputowym, przez opcję %MaxDisk.

Dostępne wersje

Gaussian/03Gaussian/09

Dostępne instalacje

 • Hydra
  • gaussian/g09.B.01
  • gaussian/g09.D.01