Gamess

Gamess Gordon Research Group Na licencji: darmowa Lista aplikacji

GAMESS (ang. The General Atomic and Molecular Electronic Structure System) to wszechstronny pakiet do obliczeń chemii kwantowej. Program jest rozwijany przez członków Gordon research group na Uniwersytecie Stanowym Iowa.

Skrócona lista możliwości programu obejmuje:

 • Hamiltonian ab initio (z możliwością użycia wszystkich powszechnie stosowanych baz funkcyjnych, włącząjac w to efektywne potencjały rdzenia ECP), oraz półempiryczne hamiltoniany MNDO, AM1, PM3.
 • Funkcja falowa w przybliżeniu Hartree-Focka (RHF, ROHF, UHF), uogólnionej metody wiązań walencyjnych (GVB), wielkonfiguracyjnym (CI, MCSCF). Istnieje też możliwość uwzględnienia korelacji dynamicznej na poziomie metody Moellera-Plesseta (MP2 i MP4) oraz sprzężonych klastrów (CC); dotyczy to funkcji falowych RHF, ROHF, UHF, CI oraz MCSCF. Istnieje także możliwość uwzględnienia sprzężenia spinowo-orbitalnego.
 • Obliczanie własności molekularnych (ładunki populacyjne, potencjał elektrostatyczny, momenty dipolowe i wyższe momenty elektrostatyczne, polaryzowalności i hiperpolaryzowalności, gęstości spinowe).
 • Obliczanie orbitali zlokalizowanych (dla RHF i MP2).
 • Obliczanie analitycznego gradientu i hesjanu energii (nie dotyczy MP2, MP4 oraz CC).
 • Optymalizacja geometrii układu.
 • Lokalizacja stanów przejściowych.
 • Obliczanie drogi reakcji (Intrinsic Reaction Path, IRC).
 • Obliczanie prawdopodobieństw przejść.
 • Uwzględnienie efektów solwatacyjnych.

Program zawiera wiele zestawów funkcji bazowych oraz efektywnych potencjałów rdzenia, co pozwala na wykonywanie obliczeń dla cząsteczek zawierających pierwiastki od wodoru do radonu włącznie.

Dokładny opis metod stosowanych w programie znajduje się w pracy:

"General Atomic and Molecular Electronic Structure System" M.W.Schmidt, K.K.Baldridge, J.A.Boatz, S.T.Elbert, M.S.Gordon, J.H.Jensen, S.Koseki, N.Matsunaga, K.A.Nguyen, S.Su, T.L.Windus, M.Dupuis, J.A.Montgomery J. Comput. Chem., 14, 1347-63(1993).

którą należy cytować przy publikowaniu wyników uzyskanych przy wykorzystaniu programu.

Krótki spis metod zawiera poniższa tabelka:

          Typ SCF = RHF  ROHF  UHF  GVB  MCSCF
               ---  ----  ---  ---  -----
   energia        CDP  CDP   CDP  CDP   CDP
   gradienty analityczne CDP  CDP   CDP  CDP   CDP
   numeryczny Hessian   CDP  CDP   CDP  CDP   CDP
   analityczny Hessian  CDP  CDP   -   CDP   -
   energia MP2      CDP  CDP   CDP   -    C
   gradient MP2      CD   -    -   -    -
   energia CI       CDP  CDP   -   CDP   CDP
   gradient CI      CD   -    -   -    -
   energia DFT      CDP  CDP   CDP   -    -
   gradient DFT      CDP  CDP   CDP   -    -
   energia MOPAC     tak  tak   tak  tak   -
   gradient MOPAC     tak  tak   tak   -    -

Legenda: C = konwencjonalne przechowywanie całek na dysku, D = bezpośrednie obliczenia całek AO, P = dostępna wersja równoległa. Pełny wykaz możliwości programu zawiera plik intro.pdf, pierwszy rozdział dokumentacji GAMESSa.

Dokumentacja

Najbardziej aktualnym źródłem informacji o GAMESSie jest strona domowa pakietu.

Główną część dokumentacji stanowi zestaw sześciu plików:

 • Wprowadzenie - intro.pdf
 • Opis formatu pliku wejściowego - input.pdf (wersja html znajduje się tutaj)
 • Przykładowe pliki wejsciowe z opisem tests.pdf
 • Lista zastosowań i odnośniki literaturowe - refs.pdf
 • Kompilacja, struktura programu. lista plików - prog.pdf
 • Informacje specyficzne dla typu maszyny - iron.pdf

Ponadto instnieje lista dyskusyjna użytkowników pakietu, na którą można zapisać się tutaj.

Użyteczne mogą być też linki:


Dostępne wersje

Gamess/2010.10.01Gamess/2012.05.01Gamess/2013.05.01

Dostępne instalacje